Provanställningsperiod

I början av anställningsförhållandet kan man komma överens om en provanställningsperiod under vilken parterna omedelbart kan avsluta anställningsförhållandet. Provanställningsperioden kan inte börja proaktivt före eller senare under anställningsförhållandet, den måste börja samtidigt som arbetet påbörjas.

Provanställningsperioden kan vanligtvis endast avtalas i början av anställningsförhållandet. Om den anställdes arbetsuppgifter eller status ändras väsentligt under det gällande anställningsförhållandet kan dock en ny provanställningsperiod tas för dessa nya uppgifter. Om det har gått en längre tid sedan det tidigare anställningsförhållandet mellan parterna kan en provanställningsperiod också ingå i det nya anställningsavtalet. I regel kan ingen ny provanställningsperiod tas ut vid på varandra följande visstidsanställningar, utom när den anställdes arbetsuppgifter väsentligt ändras i det nya anställningsavtalet.

Provanställningsperioden avtalas vanligtvis när anställningsavtalet ingås. Provanställningsperioden får inte överstiga sex månader. Arbetsgivaren har rätt att förlänga provanställningsperioden om arbetstagaren är frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet under provanställningsperioden. Före provanställningsperiodens slut ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om förlängningen av provanställningsperioden. Vid visstidsanställningar får provanställningsperioden, även om den förlängs, inte överstiga hälften av anställningsavtalets löptid, men högst sex månader.

Provanställningsperioden ska uttryckligen avtalas. Skyldigheten att bevisa att provanställningsperioden har avtalats gäller den part som åberopar provanställningsperioden. Arbetsgivaren och arbetstagaren får säga upp anställningsavtalet under provanställningsperioden, oavsett kriterierna i lagen om anställningsavtal. Syftet med provanställningsperioden är att ge båda parter i anställningsavtalet tid att överväga om det ingångna anställningsavtalet uppfyller förhandsförväntningarna.

Vissa kollektivavtal föreskriver provanställningsperioder. Innehållet i kollektivavtalet kanske inte är känt för den anställda. Vid ingåendet av ett anställningsavtal är arbetsgivaren skyldig att underrätta om att den provanställningsperiod som fastställs i kollektivavtalet har iakttagits. Om ovanstående informationsplikt inte har uppfyllts får den kollektivavtalsbaserade provanställningsperioden inte tillämpas i ett anställningsförhållande.

Uppsägning

Under provanställningsperioden kan anställningsavtalet sägas upp av både arbetsgivaren och arbetstagaren. På grundval av uppsägning av anställningsavtalet under provanställningsperioden upphör anställningsförhållandet omedelbart.  En provanställning är tillräcklig för att motivera uppsägningen. När ett anställningsförhållande sägs upp på grund av provanställning ska bestämmelserna i lagen om anställningsavtal och jämställdhetslagen om icke-diskriminering beaktas. Anställningsförhållandet får inte sägas upp under provanställningsperioden på osaklig grund från någondera sidan. När en arbetsgivare säger upp ett anställningsförhållande ska grunden till exempel vara en orsak i anslutning till arbetstagarens anpassning till arbetsgemenskapen eller hans eller hennes arbetsprestation.

Enligt fast rättspraxis är provanställningsperioden en tillräcklig orsak för uppsägning av provanställningen, men innan provanställningsperioden upphör måste arbetsgivaren ge arbetstagaren möjlighet att bli hörd om skälen till uppsägning av anställningsavtalet. Dessutom måste arbetsgivaren på begäran ange mer detaljerade skäl för uppsägning av provanställningen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn