Permittering

Under permitteringen avbryts arbetet och lönebetalningen tillfälligt på initiativ av arbetsgivaren.  Arbetsavtalet och anställningsförhållandet bevaras i kraft under permitteringen. Permitteringen kan vara gällande tills vidare eller en viss tid eller så kan den vara partiell, och då är det  frågan om en förkortad arbetsvecka eller arbetsdag.

Den som är helt och hållet permitterad har möjlighet att få full arbetslöshetsdagpenning från arbetslöshetskassan. Till en deltidspermitterad kan jämkad dagpenning betalas ut.

Om du blir permitterad

Anmäl dig vid TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen. När du har varit permitterad i två veckor kan du lämna in din första ansökan om dagpenning till arbetslöshetskassa. Läs mer om hur ansöker du om dagpenning i arbetslöshetskassans webbsidan.  

Permittering

Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren ensidigt permittera en arbetstagare på två grunder:

1) Arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare på grund av att arbetet tillfälligt har minskat, varvid permitteringen får vara högst 90 dagar.

2) Arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare av ekonomiska orsaker och/eller produktionsorsaker. Då förutsätter permitteringen att arbetet minskar väsentligt och varaktigt. I det här fallet kan permitteringen var i kraft tills vidare.

Rättigheter och skyldigheter under permitteringen

Arbetstagaren får inte röja affärs- eller yrkeshemligheter, bryta mot konkurrensförbud eller vålla skada för sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten mot arbetsgivaren gäller också under permitteringstiden. Den permitterade har rätt att ta emot annat arbete, om det inte bryter mot konkurrensförbudet.

Arbetstagaren måste ändå återgå till det arbete från vilket arbetstagaren är permitterad efter att ha fått meddelande om att permitteringen upphör. Då föreligger rätt att med fem dagars tid för meddelandet säga upp ett annat anställningsförhållande som tagits emot för permitteringstiden.

Arbetstagaren har rätt att när som helst under permitteringstiden säga upp sitt arbetsavtal med omedelbar verkan. Dock inte mera den sista veckan innan permitteringen upphör, om arbetstagaren känner till tiden när den upphör. Då finns det i allmänhet inte rätt till lön för uppsägningstiden. Om arbetstagaren säger upp sitt arbetsavtal när permitteringen vara i minst 200 dagar, har arbetstagaren rätt att att få sin lön för uppsägningstiden i ersättning.

Om arbetstagaren som löneförmån till sin disposition har en bostad på basis av hyresavtal i anslutning till anställningsförhållandet, kvarstår rätten att använda bostaden även under permitteringen.

Naturaförmånerna bevaras inte under permitteringstiderna, om inte annat avtalas.

Permitteringsordning

Om ordningsföljden för hur arbetskraften ska minskas på grund av permittering har det kunnat avtalas i det kollektivavtal som ska iakttas i anställningsförhållandet. Sist permitteras bl.a. yrkesarbetstagare som är viktiga för företagets verksamhet eller till exempel sådana som förlorat en del av sin arbetsförmåga hos samma arbetstagare. I arbetsavtalet har det kunnat fästas uppmärksamhet även på tiden som anställningsförhållandet varar eller omfattningen av arbetstagarens försörjningsplikt när man beslutat om permitteringsordningsföljden. De personer som valts till representanter för arbetstagarna kan i allmänhet permitteras som de sista.

 • Arbetsgivaren får permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande på viss tid endast då arbetstagare på viss tid är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren, om han eller hon vore i arbete.

  Läs mera 1.4.-31.12.2020.

 • Om arbetstagaren är permitterad tills vidare, ska arbetsgivaren meddela om att arbetet återupptas minst sju dagar före det, om  man inte kommit överens om annat.

  Arbetstagaren har rätt att under permitteringen ta annat arbete. Arbetstagaren är ändå skyldig att återvända till det arbete från vilket han eller hon har permitterats, om sju dagar efter arbetsgivarens meddelande.

  Arbetstagaren har rätt att med fem dagars uppsägningstid säga upp det arbetsavtal som han eller hon har ingått med en annan arbetsgivare för tiden för permitteringen.

 • Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren personligen meddelande om permittering senast 14 dagar innan permitteringen börjar. I meddelandet ska nämnas grunden för permitteringen begynnelsetidpunkten och permitteringens längd eller uppskattade längd. För en permittering på viss tid ska längden meddelas exakt. Den uppskattade längden på en permittering som gäller tills vidare binder inte arbetsgivaren, och inte heller förutsätter en felaktigt anvisad uppskattning att ett nytt meddelande om permittering ska lämnas. Om meddelande om permitteringen inte kan lämnas personligen, får den sändas per brev eller elektroniskt med iakttagande av samma tid för meddelandet.

  Läs mera 1.4.-31.12.2020.

 • Arbetstagaren får under permitteringen säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid. Om arbetstagaren känner till tiden när permitteringen kommer att upphöra, finns inte den här rätten under de sju föregående dagarna innan permitteringen upphör. Arbetsgivaren får inte avbryta permitteringen konstgjort av den anledningen att arbetstagaren inte ska kunna säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid.

  Om arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagares arbetsavtal, så att det upphör medan permitteringen varar, har arbetstagaren rätt till sin lön för uppsägningstiden. Från lönen för uppsägningstiden får arbetsgivaren dra av 14 dagars lön, om arbetstagaren har permitterats med iakttagande av mer än 14 dagars lag- eller avtalsenlig tid för meddelande om permittering.

  Om arbetstagaren säger upp sitt arbetsavtal sedan permitteringen utan avbrott har varat i minst 200 dagar, har arbetstagaren rätt att i ersättning få sin lön för uppsägningstiden.

  Semester, som infaller mellan permitteringsperioderna, betyder inte att permitteringen avbryts.

  Arbetstagaren kan använda en blankett som finns på arbetarskyddets sajter för sin uppsägning.

 • Under permitteringen räknas 30 arbetsdagar åt gången som kvalifikationsdagar för semester under permitteringen. När tidsperioden på 30 dagar räknas ut, beaktas endast de dagar som hade varit arbetstagarens arbetsdagar utan en permittering. Med dagar som jämförs med tid i arbete räknas 30 dagar, även om permitteringen skulle ha varat längre än det. Om en permittering tills vidare avbryts, börjar en 30 dagars tidsperiod på nytt.

  I semesterlagen finns det inte något årligt maximiantal för permitteringsdagarna, utan varje permitteringsgång uppskattas självständigt. Även vid kvalifikationsårsskiftet för permitteringen ska gränsen 30 dagar tillämpas.

  Om permitteringen har genomförts genom att arbetsveckorna förkortats eller genom därmed jämförbara arbetstidsarrangemang, räknas högst sex månader åt gången som jämförbara med dagar i arbete. Maximitiden avser en period på sex månader, inte sex kalendermånader.

  Ifall ett sådant arrangemang med  förkortad arbetsvecka fortgår utan avbrott efter att semesterkvalifikationsmånaden gått ut, inleds beräkningen av en ny period på sex månader från att semesterkvalifikationsåret har gått till ända.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn