Övertid

Övertid är arbetstid som överskrider arbetstagarens normala arbetstid och mertidsarbete. För övertidsarbete krävs i regel arbetstagarens separata samtycke varje gång, så arbetstagaren kan inte i arbetsavtalet förbinda sig till att vid behov utföra övertidsarbete.

Vad är övertid?

När allmän arbetstid iakttas är övertidsarbete per dygn arbete som överstiger 8 timmar om dygnet. Övertidsarbete per vecka är arbete som överstiger 40 timmar i veckan utan att vara övertidsarbete per dygn.

När genomsnittlig ordinarie arbetstid iakttas, är övertidsarbete per dygn det arbete som utförs utöver den i arbetsskiftsförteckningen antecknade ordinarie arbetstiden per dygn. Övertidsarbete per vecka är det arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden och som inte är övertidsarbete per dygn. Om den genomsnittliga arbetstiden utjämnas till mindre än 40 timmar i veckan, är det arbete som utförs utöver 40 arbetstimmar per vecka övertidsarbete.

Vid periodarbete är övertidsarbete det arbete som överstiger den maximala ordinarie arbetstiden. Den maximala ordinarie arbetstiden för periodarbete är i regel 3 veckor / 120 timmar eller 2 veckor / 80 timmar, men på grund av arbetets eller arbetsskiftens ändamålsenlighet kan något annat ha överenskommits.

När flextid iakttas är övertidsarbete per dygn sådant arbete som överstiger 8 timmar om dygnet och övertidsarbete per vecka sådant arbete som utförs en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig och som överstiger 40 timmar utan att vara övertidsarbete per dygn. Övertidsarbete är också arbete som på arbetsgivarens order utförts utöver den fasta arbetstiden och som resulterar i att den maximala tiden överskrids när uppföljningsperioden avslutas. När uppföljningstiden avslutas får den totala överskridningen vara högst 60 timmar.

När utökad flextid iakttas är övertidsarbete per dygn sådant arbete som överstiger 8 timmar om dygnet och övertidsarbete per vecka sådant arbete som utförs under ledighet som överenskommits i avtalet om utökad flextid utan att vara övertidsarbete per dygn. Den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per vecka får vid utökad flextid vara högst 40 timmar under en fyramånadersperiod.

Övertid kräver arbetsgivarens initiativ och godkännande. Som regel krävs också arbetstagarens samtycke för varje gång. Arbetstagaren kan dock ge sitt samtycke till övertidsarbete för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången, om detta är behövligt med tanke på arbetsarrangemangen. Arbetstagaren kan inte binda sig till övertidsarbete vid behov i arbetsavtalet.

Det bör dock noteras att om övertidsarbete är nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl, får tjänstemän och tjänsteinnehavare dock inte vägra utföra sådant arbete.

Övertidsersättning

För övertidsarbete per dygn ska lönen för de första två arbetstimmarna betalas förhöjd med 50 procent och för de följande timmarna förhöjd med 100 procent. För övertidsarbete per vecka ska lönen betalas förhöjd med 50 procent.

När arbetet i periodarbete fortgått under hela tidsperioden på två veckor, ska lönen för de första 12 övertidstimmarna och när arbetet fortgått under hela tidsperioden på tre veckor lönen för det 18 första övertidstimmarna betalas förhöjd med 50 procent och för de följande övertidstimmarna förhöjd med 100 procent. Om tidsperioden avbryts på grund av att arbetstagarens anställningsförhållande har upphört eller arbetstagaren inte har kunnat vara i arbete på grund av semester eller sjukdom eller av något annat godtagbart skäl, ska det beräknas med hur många timmar den genomsnittliga arbetstiden överstiger 8 timmar under de dygn som arbetstagaren arbetat under den avbrutna perioden. För de två första genomsnittliga övertidstimmarna av detta timantal ska lönen betalas förhöjd med 50 procent och för de följande timmarna förhöjd med 100 procent.

Om den ordinarie arbetstiden grundar sig på ett kollektivavtal eller tillstånd till avvikelse, ska i avtalet eller tillståndet nämnas de grunder enligt vilka den förhöjda lönen för övertidsarbetet beräknas.

Givande av mertids- och övertidsersättning på fritiden

Enligt 21 § i arbetstidslagen kan man komma överens om att lönen för mertids- eller övertidsarbete helt eller delvis byts ut mot motsvarande ledighet under arbetstagarens ordinarie arbetstid. Längden på ledigheten för övertid bestäms av övertidsersättningen, det vill säga att den lediga tiden för övertid inte kan ges med principen “timme för timme”.

Som regel måste ledig tid ges och användas inom sex (6) månader efter mertids- eller övertidsarbete. Arbetsgivaren kan bestämma tidpunkt för ledigheten om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens om en tidpunkt tillsammans. Arbetsgivaren kan dock inte bestämma en tidpunkt för ledighet om arbetstagaren kräver mertids- eller övertidsersättning i pengar. Fritiden kan överföras till en arbetstidsbank i enlighet med arbetstidslagen eller kombineras med sparad ledighet.


Observera att informationen på denna webbplats grundar sig på lagstiftningen. Således är det möjligt att man i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande kommit överens om något annat.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn