Lönegaranti

Om arbetsgivaren befinner sig i konkurs eller annars är insolvent, har arbetstagarens fordringar tryggats med hjälp av lönegarantisystemet. Lönegaranti kan sökas via NTM -centralens elektroniska kommunikation.

Fordringarna
​​​​​​​

Som lönegaranti kan betalas sådana fordringar som beror på ett anställningsförhållande, och vilka arbetsgivaren vore skyldig att betala till sin arbetstagare. Sådana fordringar är bl.a. lön, semesterlön och -ersättning, ersättning för förkortad arbetstid, lön för väntetid jämte tillägg, arbetsredskaps- och reseersättning, lön för uppsägningstid, skadestånd, grundat på anställningsförhållande och fordran p.g.a. ett system med arbetstidsbank. För andra än ovan nämnda fordringar avgörs förutsättningarna för betalning från fall till fall.

Ansökan

När arbetsgivaren har lämnat en fordran obetald, ska arbetstagaren kontakta arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen, där man får blanketter för ansökan om lönegaranti. Blanketten finns också på NTM-centralens webbsidor eller sajten suomi.fi i punkten kommunikation och blanketter. Bekvämast hittar du blanketten genom att skriva ”palkkaturvahakemus” (”lönegarantiansökan”) i sökfältet för den aktuella sidan. En privatperson ska använda blanketten Palkkaturvahakemus A (Lönegarantiansökan A).
Den omsorgsfullt ifyllda blanketten lämnas in antingen till arbets- och näringsbyrån eller skickas direkt till NTM-centralen i Nyland. Kontaktinformationen för  NTM-centralen i Nyland finns på NTM-centralens sidor. Till ansökan ska fogas kopior av arbetsavtal, arbetsintyg och lönekvitto.

Arbetsgivarens konkurs
​​​​​​​

När en arbetsgivare försätts i konkurs, är konkursförvaltaren skyldig att utan dröjsmål göra upp en förteckning över de obetalda lönefordringarna. Arbetstagaren har rätt att granska sina egna fordringar i förteckningen. Konkursförvaltaren utreder tillsammans med NTM-centralen, vilka av fordringarna som kan bli betalda som lönegaranti och konkursförvaltaren är i allmänhet sökande av lönegaranti på arbetstagarens vägnar. Då behandlas ansökan vid ett försnabbat förfarande. Fordringar som konkursförvaltaren inte tar med i ansökan om lönegaranti, kan arbetstagaren söka med en egen ansökan.

Tidsfrist
​​​​​​​

En fordran på grund av anställningsförhållande ska sökas inom tre (3) månader från att den förfallit. Fordringarna förfaller i allmänhet per lönebetalningsmånad och slutlikvid när anställningsförhållandet upphör. Skadestånd som grundar sig på lag eller avtal ska sökas inom tre månader från det att ärendet har avgjorts genom lagakraftvunnen dom eller genom avtal om förlikning.
Om ansökan inte lämnats in inom utsatt tid, kan fordran inte betalas som lönegaranti.

 • Systemet med lönegaranti tryggar betalningen av fordringar på grund av arbetstagarens anställningsförhållanden, där arbetsgivaren har försatts i konkurs eller blivit insolvent på annat sätt. Alla fordringar som arbetsgivaren vore skyldig att betala, kan betalas som lönegaranti. Om fordran har blivit obetald, ska arbetstagaren kontakta arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen.

  Ansökan om lönefordran ska göras inom tre (3) månader från det att fordran förfallit. Ansökningsblanketter tillhandahålls av arbets- och näringsbyråerna eller NTM-centralerna. Blanketten finns också på NTM-centralens webbsidor eller sajterna suomi.fi, i punkten asioi verkossa (uträtta ärenden på webben). Bekvämast hittas blanketten genom att man i sökfältet skriver ”palkkaturvahakemus”  (”lönegarantiansökan”). En privatperson ska använda blanketten Palkkaturvahakemus A (Lönegarantiansökan A)

  Ansökan kan lämnas in till den lokala arbets- och näringsbyrån eller sändas direkt till NTM – centralen i Nyland, som fattar besluten i lönegarantiärenden.

 • 1) Fordran grundar sig på arbete som utförts i ett anställningsförhållande. Det är frågan om ett anställningsförhållande, när arbetstagaren utför arbete för arbetsgivaren under dennes ledning och tillsyn mot lön.

  2) Arbetsgivaren har inte betalat de förfallna fordringarna i tid. Varje enskild fordran har en egen förfallodag, grundad på lag, kollektivavtal eller arbetsavtal, varvid arbetsgivaren är skyldig att betala fordran.

  3) Ansökan har lämnats in till arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen inom utsatt tid. Ansökan ska lämnas in inom tre månader från det att fordran förfallit.

  4) Arbetsgivaren är insolvent, t.ex. i konkurs. Arbetsgivaren är insolvent bl.a. då denne inte vid utmätning kan betala sina skulder, har försummat att i tid redovisa förskottsinnehållningarna eller betala arbetsgivaravgifterna.

 • Eftersom fordran ska grunda sig på ett arbete som utförts i ett anställningsförhållande, kan lönegaranti inte betalas till en självständig yrkes- eller affärsidkare, bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag och ej heller till verkställande direktör för ett andelslag.

  Maximibeloppet för de fordringar som ska betalas som lönegaranti är 15 200 euro på grundval av arbete som utförts för samma arbetsgivare.

  Lönegarantimyndigheten har av grundade skäl rätt att vägra lönegaranti eller pröva beloppet av den lönegaranti som ska betalas i följande situationer:

  • arbetsgivarens fordran grundar sig på avtal eller arrangemang, som har gjorts upp för att få lönegaranti
  • fordran som lönegaranti har sökts i disproportion till vad som kan betraktas som rimligt med hänsyn till det utförda arbetet eller övriga förhållanden
  • arbetstagaren ansöker upprepade gånger om lönegaranti för fordringar som riktar sig mot samma arbetsgivare.
 • NTM-centralen i Nyland behandlar och ansökan om lönegaranti och fattar beslut i ärendet. NTM-centralen sänder ansökan om lönegaranti till arbetsgivaren/arbetsgivarens konkursbo samt reserverar tillfälle för denne att lämna utlåtande på grund av ansökan. Samtidigt utreds också arbetsgivarens insolvens hos Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsstock, utsökningsmyndigheterna och skattemyndigheterna.

  Tiderna för behandlingen av ansökningarna varierar beroende av hur arbetsgivaren är anträffbar, hur klara fordringarna är m.m. Handläggningstiden för en ansökan om lönegaranti kan motses vara cirka 8 månader efter att ansökan inlämnats.

  Lönegarantin betalas in på sökandens bankkonto inom en vecka efter att beslutet meddelats.

  Ändringssökande

  Man har rätt att överklaga beslutet. Med varje beslut lämnas de anvisningar för sökande av ändring som behövs.

  Beskattning

  För fordringar som ska betalas som lönegaranti verkställs förskottsinnehållning, som upp till 5 000 euro är 30 % och för den överstigande delen 50 %. Om sökandens individuella skatteprocent betydligt avviker från den lagstadgade innehållningsprocenten, kan beskattningsmyndigheten inhämta ett skattekort för lönegarantibetalningen i fråga. På de utbetalade räntorna verkställs ingen förskottsinnehållning.

  NTM-centralen meddelar beskattningsmyndigheten om den utbetalade lönegarantin, och av denna anledning behöver arbetstagaren inte deklarera den erhållna lönegarantin i skattedeklarationen. Om betalningen av lönegarantin betalats via konkursboet, ska arbetstagaren i den situationen uppge den i sin skattedeklaration.

  Från en fordran som ska betalas som lönegaranti avdras arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie.

 • Arbets- och näringsbyråerna samt NTM-centralerna ger råd i frågor som hänför sig till lönegarantin.

  Mer information får du också i avsnittet lönegaranti på NTM-centralens webbsidor.

  I konkurssituationer är det i allmänhet konkursförvaltaren som ansöker om lönegaranti för arbetstagarnas räkning. Kontakta alltså i sådana situationer konkursförvaltaren.

  I frågor som hänför sig till förfallen fordran, kollektivavtal eller någon annan fråga om anställningsförhållandet kan du höra dig för hos arbetarskyddsmyndigheten för ditt område. Kontaktinformation för kontoret för din egen boningsort hittar du på sajten työsuojelu (arbetarskydd).

  Om du behöver juristhjälp kan du kontakta advokatnätverket OpusLex. Nätverkets jurister ger arbetsrättslig telefonrådgivning vardagar kl. 9-17 på numret 0600 – 19933 (1 €/min. + lsa).

  Länkar

  Finlex – työehtosopimukset (Finlex - kollektivavtal) 
  OpusLex –asianajoverkosto – lakimiespalveluja (OpusLex-advokatnätverket - juristtjänster 
  Työ- ja elinkeinotoimistot – yhteystiedot (Arbets- och näringbyråerna - kontaktinformation)   
  TE-keskus – palkkaturvaohje (TE-centralen - lönegarantianvisning)    
  Työsuojelupiirit – yhteystiedot (Arbetarskyddsdistrikten - kontaktinformation)  

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn