Företagshälsovård

Om arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård för sina arbetstagare stadgas i lagen om företagshälsovård (1383/2001)

 • Alla arbetsgivare, oberoende av organisationens storlek eller anställningsförhållandets form eller varaktighet, är skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård. Grundtanken i lagstiftningen är att arbetsgivaren sköter skyldigheterna i lagen om företagshälsovård med hjälp av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovården genom hälsovårdscentralen eller en privat läkarstation som tillhandahåller företagshälsovård. Producenten av företagshälsovård kan också vara en aktör som upprätthålls av arbetsgivaren. Företagshälsovården är avgiftsfri för arbetstagarna.

  Syftet med lagen är att arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården tillsammans främjar

  • förebyggandet av sjukdomar och olycksfall som hör samman med arbetet
  • sundhet och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
  • arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av arbetskarriären
  • arbetsgemenskapens verksamhet

  Den lagstadgade företagshälsovården är inte sjukvård. Målet för företagshälsovården är att producera sjukdomsförebyggande och vårdande tjänster som upprätthåller arbetsförmågan samt främjar hälsan. Företagshälsovården ordnas för att upprätthålla arbetstagarnas hälsa och stödja deltagandet i arbetslivet. Företagshälsovården främjar välbefinnandet och livskvaliteten för befolkningen i arbetsför ålder samt arbetslivets kvalitet och arbetstagarnas produktivitet. Arbetsgivaren kan om så önskas, förutom förebyggande bashälsovård, även erbjuda tjänster inom sjukvården som en extra förmån för arbetstagarna. Omfattningen av företagshälsovården kan variera beroende på arbetstagaren.

 • Arbetsgivaren får hantera endast de personuppgifter som behövs med tanke på arbetstagarens anställningsförhållande. Uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd får hanteras av arbetsgivaren bara om arbetstagaren själv lämnar dem till arbetsgivaren eller om arbetstagaren har gett ett skriftligt samtycke till att hälsouppgifter som gäller arbetstagaren får lämnas ut till arbetsgivaren. Behandlingen av uppgifterna ska hänföra sig till lönen för sjukdomstiden eller till betalning av ersättning. Uppgifterna kan användas även för att reda ut om det har funnits en grundad  orsak till frånvaro från arbetet.

  Uppgifter om hälsotillstånd som rör arbetstagaren ska behandlas endast av de personer som utifrån uppgifterna bereder beslut eller verkställer dem. Arbetsgivaren ska utse de personer som hanterar uppgifter om hälsotillstånd eller precisera de uppgifter som ingår i behandlingen av uppgifter om hälsotillstånd.

  De personer som hanterar arbetstagarnas hälsotillstånd har tystnadsplikt och de får inte heller röja uppgifter för utomstående. Tystnadsplikten fortsätter även efter att anställningsförhållandet har upphört. Arbetsgivaren kan dock till företagshälsovården lämna ut läkarintyg som arbetstagaren har lämnat till honom för att genomföra företagshälsovårdens uppgifter, om inte arbetstagaren har förbjudit att de utlämnas.

  Uppgifterna om arbetstagarens hälsotillstånd ska förvaras skilt från andra personuppgifter som arbetsgivaren samlat in.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn