Familjeledigheter

Föräldrars rätt att bli hemma från arbetet på grund av vård av ett barn i hemmet eller andra orsaker relaterade till familjen föreskrivs i 4 kap. i lagen om anställningsavtal. Dessa ledigheter kallas vanligtvis familjeledighet. Folkpensionsanstalten betalar föräldradagpenning för familjeledighet, så enligt lag är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetstagaren en lön för familjeledigheten. De allra flesta kollektivavtal har dock kommit överens om att en del av föräldraledigheten är avlönad tid.

  Födelsedatum beräknas vara 4.9.2022 eller senare

  Familjeledighetsreformen trädde i kraft 1.8.2022 och gäller som regel de familjer där barnets födelsedatum beräknas vara 4.9.2022 eller senare.

  I och med reformen har alla föräldrar, som agerar som vårdnadshavare till barnet, till alla barn lika rätt till dagpenning oavsett förälderns kön, eller om de är biologisk eller adoptivförälder eller när- eller distansförälder.

  Syftet är att öka jämställdheten mellan båda föräldrarna vid fördelningen av föräldraledighet och ansvaret för vården av barnet och att öka likabehandlingen av olika familjeformer i föräldradagpenningssystemet.

  • Med reformen ändras mammaledigheten till graviditetsledighet. Graviditetsledigheten (40 dagar) är kontinuerlig och bör börja 14-30 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. En förhöjd föräldraledighetsersättning (90% av intäkterna) betalas under graviditetsledigheten. Den gravida föräldern har därför 40 graviditetspenningdagar före föräldraledighetsdagarna.  Läs mer på FPA:s webbplats!

  • Faderskapsledigheten som sådan elimineras och ersätts av föräldraledighet. Varje förälder får sin egen kvot på 160 föräldrapenningdagar, varav 63 dagar är möjliga att överlämna till den andra föräldern, den andra vårdnadshavaren, makan eller den andra förälderns make. Från och med föräldraledighetsperiodens första 16 dagar betalas dagpenningen till alla som tar föräldraledighet som förhöjd (90% av intäkterna). Läs mer på FPA:s webbplats!

  • En arbetstagare ska meddela arbetsgivaren om avsikten att ta ut föräldraledighet två månader innan ledigheten börjar. Ifall ledigheten varar längre än 12 dagar, ska om det meddelas minst en månad innan ledigheten börjar.

   FPA betalar föräldrapenningar, med vilka arbetstagarens löneinkomster ersätts och vilka uteblir under tiden för ledigheten. Läs mer på FPA:s webbplats!

  • Rätten till vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen  och rätten till den börjar omedelbart när perioden med föräldrapenning har avslutats och den fortgår ända tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan utnyttjas av endast den ena föräldern åt gången. Vårdledighet kan tas ut endast om under den tiden inte samtidigt utnyttjas exempelvis kommunal familjedagvård eller daghemsvård. Vårdledighet kan tas ut i perioder med högst en månads längd, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om flera och kortare perioder.

   Ifall mamman får ett nytt barn under föräldraledigheten eller vårdledigheten, börjar för henne rätten till en ny mammaledighet, graviditetsledighet eller föräldraledighet. Rätten till ledigheten bedöms alltid enligt det senaste barnet. Läs mer på FPA:s webbplats!

   Vårdledigheten beviljas av arbetsgivaren. Minimilängden är en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om flera perioder vårdledighet än två och kortare än en månad.

  • Om återgång till arbetet från familjeledighet bestäms i 4 kap. 9 § i arbetsavtalslagen. En arbetstagare som när familjeledigheten upphör har ett giltigt anställningsförhållande, har i första hand rätt att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter på tidigare arbetsvillkor.

   Ifall man i företaget gör t.ex. organisationsförändringar, ska arbetsgivaren beakta återgångsskyddet för den som är på familjeledighet till omorganiserade uppgifter. Om det inte är möjligt att återgå till de tidigare arbetsuppgifterna, är det arbetsgivarens skyldighet att erbjuda så likadana arbetsuppgifter som möjligt enligt arbetsavtalet. Omfattningen av hur omfattande skyldigheten att erbjuda arbetsuppgifter är, är beroende av på vilket sätt det avtalats i arbetsavtalet.

   Arbetsgivaren får inte anställa nya arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den familjelediga har utfört. Företaget ska för att sköta uppgifterna anlita vikarier och visstidsanställda arbetstagare. Med hänsyn till vikarier har en arbetstagare som återkommer från familjeledighet förhandsrätt till sina tidigare arbetsuppgifter.

   Om arbetsuppgifterna bevaras de samma som innan familjeledigheten börjat, bevaras också  villkoren för anställningsförhållandet. I lönen ska de allmänna förhöjningarna enligt kollektivavtalet göras. Ifall arbetsuppgifterna förändras i jämförelse med de tidigare bestäms också villkoren för anställningsförhållandet enligt det nya arbetet. En ändring av villkoren kan ändå oftast genomföras först efter att en tid lika lång som uppsägningstiden har gått från återgången till arbetet.

  • En arbetstagare som är på familjeledighet har ett intensifierat uppsägningsskydd. Enligt 7 kap. 9 § i arbetsavtalslagen får en arbetstagare inte sägas upp på grund av att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till familjeledighet. Uppsägningen av en arbetstagare som använder sin familjeledighet betraktas bero på användningen av familjeledigheten, om inte arbetsgivaren kan visa att den berott av andra skäl (gäller ej avslutande av anställningsförhållande på grunder som härrör av personen eller exv. i konkurstillstånd).

   En arbetstagare som befinner sig på moderskaps-, specialmoderskaps-, graviditets-, föräldra- eller familjeledighet får inte i regel sägas upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. En uppsägning är möjlig endast om företagets verksamhet helt och hållet upphör. Om en uppsägningsgrund föreligger av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, kan meddelande om uppsägning lämnas till en person på familjeledighet redan före återgången till arbetena. Anställningsförhållandet upphör dock först räknat från att familjeledigheten upphör till efter den uppsägningstid som inleds.

  En förutsättning för att få föräldraledighet är att en person som är ledig ska ta hand om barnet. Dessutom kan en person som är ledig inte samtidigt vara förvärvsarbetande, ha annan anställning, vara på lagstadgad årlig ledighet eller annan avlönad frånvaro. Annan avlönad frånvaro ledighet gäller inte graviditet, särskild graviditet eller föräldraledighet för vilken arbetsgivaren betalar arbetstagaren, men föräldradagpenningen betalas ut till den arbetsgivare som betalar lönen.

  Mer information om familjeledighet på FPA:s webbplats

  Läs mer om reformen 2022 på FPA:s webbplats


  Födelsedatum beräknas vara före 4.9.2022

  Föräldradagpenningen betalas enligt den tidigare lagen om barnets födelsedatum beräknas vara före 4.9.2022 eller barnet föds för tidigt, 29.7.2022 eller tidigare. Mer information om reformen av familjeledigheten finns på FPA:s webbplats.

  • Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till moderskapsledighet. Moderskapsledighetens längd är 105 vardagar (andra kalenderdagar än söndagar och helgdagar). Moderskapsledigheten börjar 30 - 50 vardagar före den beräknade förlossningsdagen och upphör när 105 dagar uppfylls.

   Arbetsgivaren ska två månader innan ledigheten börjar underrättas, om att mammaledigheten börjar.  Man måste också komma ihåg att söka moderskapspenning  två månader före den beräknade förlossningstiden. Om du får lön för mammaledigheten, betalar Fpa moderskapspenningen till din arbetsgivare. Mer information på Fpa:s webbsidor.

   Arbete under perioden med moderskapspenning​​​​​​​

   Med arbetsgivarens samtycke får man utföra arbete under perioden med moderskapspenning. Arbetet och arbetsförhållandena ska vara sådana att det inte medför risk för modern eller de barn som ska födas. Arbetet ska grunda sig på samförstånd om att utföra arbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

   Arbetsavtalslagen förbjuder arbete under mammaledigheten för två veckor före den beräknade tiden och två veckor efter förlossningen.

   ​​​​​​​

  • Faderskapsledigheten förnyades 1.1.2013. De nya bestämmelserna tillämpas, om en specialmoderskapspenning, moderskapspenning eller i adoptionsfamiljer föräldrapenning har börjat efter 1.1.2013. På övriga tillämpas den gamla lagen, även om barnet skulle ha blivit fött på 2013 -års sida.

   Pappaledigheten är högst 54 dagar  eller cirka 9 veckor. Fpa betalar faderskapspenning under tiden för ledigheten. För att få faderskapspenning förutsätts det att du bor tillsammans med barnets mor och deltar i barnets vård. Du kan exceptionellt få faderskapspenning, om man bor skilt för sig t.ex. på grund av arbetssituationen. Arbetsgivaren ska underrättas om pappaledigheten två månader, innan ledigheten börjar. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är tiden för anmälan en månad. Läs mer på FPA:s webbsidor

  • Föräldraledigheten börjar efter mammaledigheten. Dess längd är 158 vardagar. Om flera barn blivit födda på samma gång (flerlingsfamilj), förlängs perioden för föräldrapenning med 60 vardagar per barn. Mamman eller pappan kan ta ut ledighet. Föräldrarna kan turas om att ta ut ledighet, men inte göra det samtidigt (flerlingsfamiljerna ett undantag). Partiell familjeledighet kan mamman och pappan ta ut samtidigt, varvid båda arbetar i deltidsarbete och får partiell föräldrapenning.

   Partiell föräldraledighet
   ​​​​​​​Man kan ta ut partiell föräldraledighet, om barnets mamma och pappa avtalar med sina arbetsgivare om deltidsarbete under perioderna med föräldrapenning på så sätt att varderas arbetstid och lön är 40 – 60 % av arbetstiden och lönen för heltidsarbete. Avtalet om deltidsarbete ska ingås för perioden om minst två månader åt gången. Arbetsgivaren har inte skyldighet att gå med på ett arrangemang med deltidsarbete, utan lagen förutsätter  i saken ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Läs mer på FPA:s webbplats!

  • Rätten till vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen  och rätten till den börjar omedelbart när perioden med föräldrapenning har avslutats och den fortgår ända tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan utnyttjas av endast den ena föräldern åt gången. Vårdledighet kan tas ut endast om under den tiden inte samtidigt utnyttjas exempelvis kommunal familjedagvård eller daghemsvård. Vårdledighet kan tas ut i perioder med högst en månads längd, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om flera och kortare perioder.

   Ifall mamman får ett nytt barn under föräldraledigheten eller vårdledigheten, börjar för henne rätten till en ny mammaledighet, graviditetsledighet eller föräldraledighet. Rätten till ledigheten bedöms alltid enligt det senaste barnet. Läs mer på FPA:s webbplats!

   Vårdledigheten beviljas av arbetsgivaren. Minimilängden är en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om flera perioder vårdledighet än två och kortare än en månad.

  • En arbetstagare ska meddela arbetsgivaren om avsikten att ta ut föräldraledighet två månader innan ledigheten börjar. Samtidigt meddelar arbetstagaren om ledighetens längd och periodisering. Arbetstagaren kan av grundade skäl avvika från tiden två månader. Ifall ledigheten varar längre än 12 dagar, ska om det meddelas minst en månad innan ledigheten börjar.

   Fpa betalar moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning (= föräldrapenningar), med vilka arbetstagarens löneinkomster ersätts och vilka uteblir under tiden för ledigheten. För dem som är utan inkomster garanteras en grundutkomst under tiden för ledigheten. För att man ska få dagpenning förutsätts detta ändå att sökanden har varit bosatt i Finland i minst 180 dagar omedelbart före barnets beräknade födelsetid. Även en person som har varit försäkrad i ett EU- eller EES -land, Schweiz eller Israel har rätt till dagpenningar.

   På Fpa:s WWW-sidor finns det uträkningsprogram, med hjälp av vilka man kan räkna ut när dagpenningsperioden infaller och uppskatta dagpenningens belopp på grundval av arbetsinkomsterna. Dagpenningen betalas ut för vardagar (även lördagar), men inte för söndag, söckenhelg, självständighetsdagen eller Första maj. Läs mer på FPA:s webbplats!

  • Om återgång till arbetet från familjeledighet bestäms i 4 kap. 9 § i arbetsavtalslagen. En arbetstagare som när familjeledigheten upphör har ett giltigt anställningsförhållande, har i första hand rätt att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter på tidigare arbetsvillkor.

   Ifall man i företaget gör t.ex. organisationsförändringar, ska arbetsgivaren beakta återgångsskyddet för den som är på familjeledighet till omorganiserade uppgifter. Om det inte är möjligt att återgå till de tidigare arbetsuppgifterna, är det arbetsgivarens skyldighet att erbjuda så likadana arbetsuppgifter som möjligt enligt arbetsavtalet. Omfattningen av hur omfattande skyldigheten att erbjuda arbetsuppgifter är, är beroende av på vilket sätt det avtalats i arbetsavtalet.

   Arbetsgivaren får inte anställa nya arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den familjelediga har utfört. Företaget ska för att sköta uppgifterna anlita vikarier och visstidsanställda arbetstagare. Med hänsyn till vikarier har en arbetstagare som återkommer från familjeledighet förhandsrätt till sina tidigare arbetsuppgifter.

   Om arbetsuppgifterna bevaras de samma som innan familjeledigheten börjat, bevaras också  villkoren för anställningsförhållandet. I lönen ska de allmänna förhöjningarna enligt kollektivavtalet göras. Ifall arbetsuppgifterna förändras i jämförelse med de tidigare bestäms också villkoren för anställningsförhållandet enligt det nya arbetet. En ändring av villkoren kan ändå oftast genomföras först efter att en tid lika lång som uppsägningstiden har gått från återgången till arbetet.

  • En arbetstagare som är på familjeledighet har ett intensifierat uppsägningsskydd. Enligt 7 kap. 9 § i arbetsavtalslagen får en arbetstagare inte sägas upp på grund av att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till familjeledighet. Uppsägningen av en arbetstagare som använder sin familjeledighet betraktas bero på användningen av familjeledigheten, om inte arbetsgivaren kan visa att den berott av andra skäl (gäller ej avslutande av anställningsförhållande på grunder som härrör av personen eller exv. i konkurstillstånd).

   En arbetstagare som befinner sig på moderskaps-, specialmoderskaps-, föräldra- eller familjeledighet får inte i regel sägas upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. En uppsägning är möjlig endast om företagets verksamhet helt och hållet upphör. Om en uppsägningsgrund föreligger av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, kan meddelande om uppsägning lämnas till en person på familjeledighet redan före återgången till arbetena. Anställningsförhållandet upphör dock först räknat från att familjeledigheten upphör till efter den uppsägningstid som inleds.

  uppdaterad 29.7.2022

  Var detta till hjälp?

  Tack!

  Tack!

  Linkki kyselyyn