Familjeledigheter

Om föräldrarnas rätt att bli borta från arbetet för att hemma sköta barn eller på grund av familjeskäl bestäms i 4 kap. av arbetsavtalslagen. De här ledigheterna kallas allmänt familjeledigheter. Folkpensionsanstalten betalar för tiden för familjeledighet föräldradagpenning, vilka är moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialmoderskapspenning. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala arbetstagaren lön för tiden för familjeledigheterna (Arbetsavtalslagen 4:8). I kollektivavtalen för flera sektorer har ändå avtalats om arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet under kortvarig frånvaro  beroende på moderskapsledighet eller att ett barn plötsligt insjuknat. Längden på en ledighet med lön varierar för de enskilda kollektivavtalen.

 • Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till moderskapsledighet. Moderskapsledighetens längd är 105 vardagar (andra kalenderdagar än söndagar och helgdagar). Moderskapsledigheten börjar 30 - 50 vardagar före den beräknade förlossningsdagen och upphör när 105 dagar uppfylls.

  Arbetsgivaren ska två månader innan ledigheten börjar underrättas, om att mammaledigheten börjar.  Man måste också komma ihåg att söka moderskapspenning  två månader före den beräknade förlossningstiden. Om du får lön för mammaledigheten, betalar Fpa moderskapspenningen till din arbetsgivare. Mer information på Fpa:s webbsidor.

  Arbete under perioden med moderskapspenning​​​​​​​

  Med arbetsgivarens samtycke får man utföra arbete under perioden med moderskapspenning. Arbetet och arbetsförhållandena ska vara sådana att det inte medför risk för modern eller de barn som ska födas. Arbetet ska grunda sig på samförstånd om att utföra arbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

  Arbetsavtalslagen förbjuder arbete under mammaledigheten för två veckor före den beräknade tiden och två veckor efter förlossningen.

  ​​​​​​​

 • Faderskapsledigheten förnyades 1.1.2013. De nya bestämmelserna tillämpas, om en specialmoderskapspenning, moderskapspenning eller i adoptionsfamiljer föräldrapenning har börjat efter 1.1.2013. På övriga tillämpas den gamla lagen, även om barnet skulle ha blivit fött på 2013 -års sida.

  Pappaledigheten är högst 54 dagar  eller cirka 9 veckor. Fpa betalar faderskapspenning under tiden för ledigheten. För att få faderskapspenning förutsätts det att du bor tillsammans med barnets mor och deltar i barnets vård. Du kan exceptionellt få faderskapspenning, om man bor skilt för sig t.ex. på grund av arbetssituationen. Arbetsgivaren ska underrättas om pappaledigheten två månader, innan ledigheten börjar. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är tiden för anmälan en månad.

  För mer information Fpa:s webbsidor.

 • Föräldraledigheten börjar efter mammaledigheten. Dess längd är 158 vardagar. Om flera barn blivit födda på samma gång (flerlingsfamilj), förlängs perioden för föräldrapenning med 60 vardagar per barn. Mamman eller pappan kan ta ut ledighet. Föräldrarna kan turas om att ta ut ledighet, men inte göra det samtidigt (flerlingsfamiljerna ett undantag). Partiell familjeledighet kan mamman och pappan ta ut samtidigt, varvid båda arbetar i deltidsarbete och får partiell föräldrapenning.

  Partiell föräldraledighet
  ​​​​​​​Man kan ta ut partiell föräldraledighet, om barnets mamma och pappa avtalar med sina arbetsgivare om deltidsarbete under perioderna med föräldrapenning på så sätt att varderas arbetstid och lön är 40 – 60 % av arbetstiden och lönen för heltidsarbete. Avtalet om deltidsarbete ska ingås för perioden om minst två månader åt gången. Arbetsgivaren har inte skyldighet att gå med på ett arrangemang med deltidsarbete, utan lagen förutsätter  i saken ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

 • Rätten till vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen  och rätten till den börjar omedelbart när perioden med föräldrapenning har avslutats och den fortgår ända tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan utnyttjas av endast den ena föräldern åt gången. Vårdledighet kan tas ut endast om under den tiden inte samtidigt utnyttjas exempelvis kommunal familjedagvård eller daghemsvård. Vårdledighet kan tas ut i perioder med högst en månads längd, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om flera och kortare perioder.

  Ifall mamman får ett nytt barn under föräldraledigheten eller vårdledigheten, börjar för henne rätten till en ny mammaledighet eller föräldraledighet. Rätten till ledigheten bedöms alltid enligt det senaste barnet.

  Vårdledigheten beviljas av arbetsgivaren. Minimilängden är en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om flera perioder vårdledighet än två och kortare än en månad.

 • En arbetstagare ska meddela arbetsgivaren om avsikten att ta ut föräldraledighet två månader innan ledigheten börjar. Samtidigt meddelar arbetstagaren om ledighetens längd och periodisering. Arbetstagaren kan av grundade skäl avvika från tiden två månader. Ifall ledigheten varar längre än 12 dagar, ska om det meddelas minst en månad innan ledigheten börjar.

  Fpa betalar moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning (= föräldrapenningar), med vilka arbetstagarens löneinkomster ersätts och vilka uteblir under tiden för ledigheten. För dem som är utan inkomster garanteras en grundutkomst under tiden för ledigheten. För att man ska få dagpenning förutsätts detta ändå att sökanden har varit bosatt i Finland i minst 180 dagar omedelbart före barnets beräknade födelsetid. Även en person som har varit försäkrad i ett EU- eller EES -land, Schweiz eller Israel har rätt till dagpenningar.

  På Fpa:s WWW-sidor finns det uträkningsprogram, med hjälp av vilka man kan räkna ut när dagpenningsperioden infaller och uppskatta dagpenningens belopp på grundval av arbetsinkomsterna. Dagpenningen betalas ut för vardagar (även lördagar), men inte för söndag, söckenhelg, självständighetsdagen eller Första maj.

 • Om återgång till arbetet från familjeledighet bestäms i 4 kap. 9 § i arbetsavtalslagen. En arbetstagare som när familjeledigheten upphör har ett giltigt anställningsförhållande, har i första hand rätt att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter på tidigare arbetsvillkor.

  Ifall man i företaget gör t.ex. organisationsförändringar, ska arbetsgivaren beakta återgångsskyddet för den som är på familjeledighet till omorganiserade uppgifter. Om det inte är möjligt att återgå till de tidigare arbetsuppgifterna, är det arbetsgivarens skyldighet att erbjuda så likadana arbetsuppgifter som möjligt enligt arbetsavtalet. Omfattningen av hur omfattande skyldigheten att erbjuda arbetsuppgifter är, är beroende av på vilket sätt det avtalats i arbetsavtalet.

  Arbetsgivaren får inte anställa nya arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den familjelediga har utfört. Företaget ska för att sköta uppgifterna anlita vikarier och visstidsanställda arbetstagare. Med hänsyn till vikarier har en arbetstagare som återkommer från familjeledighet förhandsrätt till sina tidigare arbetsuppgifter.

  Om arbetsuppgifterna bevaras de samma som innan familjeledigheten börjat, bevaras också  villkoren för anställningsförhållandet. I lönen ska de allmänna förhöjningarna enligt kollektivavtalet göras. Ifall arbetsuppgifterna förändras i jämförelse med de tidigare bestäms också villkoren för anställningsförhållandet enligt det nya arbetet. En ändring av villkoren kan ändå oftast genomföras först efter att en tid lika lång som uppsägningstiden har gått från återgången till arbetet.

 • En arbetstagare som är på familjeledighet har ett intensifierat uppsägningsskydd. Enligt 7 kap. 9 § i arbetsavtalslagen får en arbetstagare inte sägas upp på grund av att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till familjeledighet. Uppsägningen av en arbetstagare som använder sin familjeledighet betraktas bero på användningen av familjeledigheten, om inte arbetsgivaren kan visa att den berott av andra skäl (gäller ej avslutande av anställningsförhållande på grunder som härrör av personen eller exv. i konkurstillstånd).

  En arbetstagare som befinner sig på moderskaps-, specialmoderskaps-, föräldra- eller familjeledighet får inte i regel sägas upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. En uppsägning är möjlig endast om företagets verksamhet helt och hållet upphör. Om en uppsägningsgrund föreligger av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, kan meddelande om uppsägning lämnas till en person på familjeledighet redan före återgången till arbetena. Anställningsförhållandet upphör dock först räknat från att familjeledigheten upphör till efter den uppsägningstid som inleds.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn