Arbetsolyckor och yrkessjukdomar

Arbetsgivaren är skyldig att teckna försäkring för sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar enligt vad som stadgas i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Statskontoret ersätter både olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för statens arbetstagare. På grundval av olycksfallsförsäkring betalas ersättningar för både olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

 • Med olycksfall avses  en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor  och leder till en skada eller en sjukdom som har drabbat arbetstagaren

  • i arbetet
  • i förhållanden som beror på arbetet, på arbetsplatsen eller ett område som hör till arbetsplatsen, på resa till och från bostaden och arbetsplatsen
  • då han eller hon uträttar ärenden för arbetstagaren eller människoliv då arbetstagaren försöker skydda eller rätta arbetsgivarens egendom eller verksamhet
  • då han eller hon tillfälligt utför arbete, utsänd av en finsk arbetsgivare eller i tjänst hos moder- eller dotterbolag som är verksamt i utlandet

  Som olycksfall i arbetet ersätts också en skada, som uppkommit under en kortare tid, högst ett dygn, och som inte ersätts som yrkessjukdom. T.ex. skada som orsakats av frätande medel eller smärtande muskel eller sena på grund av arbetsrörelsen.

 • Med yrkessjukdom avses en sjukdom, som orsakats av att en arbetstagare exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor. För att en sjukdom ska diagnostiseras som en yrkessjukdom krävs en medicinsk undersökning med tillgång till tillräckligt mycket information om arbetstagarens arbetsförhållanden och exponeringen i arbetet. 

  • Informera arbetsgivaren eller din närmaste förman eller chef omedelbart om saken

  • Begär ett försäkringsintyg av arbetsgivaren och tag det med dig till vårdinrättningen

  • Ge din arbetsgivare alla de uppgifter som behövs för att göra en anmälan om olycksfallet och förvissa dig om att arbetsgivaren gör anmälan om olycksfallet till försäkringsbolaget

  ​​​​​​​Om arbetsgivaren inte vid tidpunkten för olycksfallet har någon lagstadgad olycksfallsförsäkring, görs anmälan om olycksfallet till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

 • Exakta uppgifter om vad försäkringen ersätter får man från försäkringsbolaget där olycksfallsförsäkringen har tecknats.

  Ersättningen omfattar bl.a.

  1. Kostnader för sjukvård, undersökning, läkemedel och resor.
  2. Dagpenning för tiden för övergående arbetsoförmåga kan erhållas för en tid på högst ett år.
  3. Olycksfallspension eller partiellt kan erhållas om man har blivit helt arbetsoförmögen till följd av olycksfallet eller arbetsförmågan har blivit nedsatt  och arbetsoförmågan varar mer än ett år.
  4. Olycksfallspension betalas, om arbetsoförmågan varar mer än ett år efter olycksfallet.
  5. För allmän olägenhet som orsakas av skadan eller sjukdomen betalas s.k. menersättning (tidigast om ett år efter olycksfallet).

  Vid dödsfall betalas begravningsbidrag och familjepension till den efterlevande och minderåriga barn samt till studerande barn under 25 år.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn