Enligt arbetsavtalslagen har arbetsgivaren en skyldighet att återanställa en arbetstagare under vissa förutsättningar. När en arbetstagare har sagts upp av ekonomiska orsaker och/eller produktionsorsaker eller i samband med ett saneringsförfarande, har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda arbete av orsakerna ovan i en situation, där arbetsgivaren behöver nya arbetstagare för samma eller liknande uppgifter inom fyra månader efter att anställningsförhållandet upphört. Om anställningsförhållandet innan det upphörde hade varat i minst 12 år, fortlöper arbetsgivaren skyldighet till återanställning sex månader.

Om ett företag utöver de uppsagda har permitterade arbetstagare, ska ett nytt arbete först erbjudas de permitterade. Också skyldigheten att erbjuda mertidsarbete till företagets deltidsanställda arbetstagare går före skyldigheten till återanställning.

Återanställningsskyldigheten gäller endast sådana som sagts upp av orsakerna ovan och vilka alltjämt är arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Personen i fråga behöver inte vara en arbetslös arbetssökande, det räcker om han eller hon söker arbete genom förmedling av arbets- och näringsbyrån. Om arbetssökanden är i ett annat arbete, har arbetsgivaren inte skyldighet att vänta på   att denne blir friställd, ifall arbetsplatsen ska tillsättas snabbt. Ifall arbetstagaren utan godtagbart skäl vägrar ta emot det arbete som erbjudits, behöver man inte längre på nytt erbjuda motsvarande arbete. Om det finns flera uppsagda arbetstagare som arbetssökande, får arbetsgivaren själv välja till vem arbetet först erbjuds. I den situationen får inte diskriminerande urvalskriterier begagnas.

Återanställningsskyldigheten gäller också mottagaren av en  rörelseöverlåtelse då överlåtaren har sagt upp en arbetstagares arbetsavtal att upphöra före överlåtelsetidpunkten. Överlåtelsemottagaren ska höra sig för hos den lokala arbets- och näringsbyrån om den uppsagda arbetstagaren är arbetssökande.

Återanställningsskyldighet föreligger inte i bl.a. följande situationer:

  • anställningsförhållandet har upphört på en grund som härrör av arbetstagarens person
  • det är fråga om hävning av anställningsförhållandet
  • arbetstagaren har själv sagt upp sig
  • ett anställningsförhållande på viss tid har avslutats
  • anställningsförhållandet har sagts upp på grundval av arbetsgivarens död eller konkurs
  • den lediga arbetsplatsen tillsätts genom interna förflyttningar
  • arbetsgivaren börjar anlita hyrd arbetskraft eller underleverantörer
  • en oavlönad arbetspraktikant utnyttjas för uppgiften

I en återanställningssituation är det fråga om att inleda ett nytt anställningsförhållande, varvid ett nytt arbetsavtal ingås. Villkoren ska uppfylla minimikraven för lagar och kollektivavtal.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn