Andra ledigheter

Under tiden för studieledighet som grundar sig på lagen om studieledighet (273/1979) är arbetstagaren befriad från sin arbetsplikt under tiden för utbildning eller studier. Studieledigheten är utan lön, om inte annat avtalats med arbetsgivaren. Under tiden för studieledighet betalar arbetslöshetskassan inte ut någon ersättning.
 
Rätten till alterneringsledighet grundar sig på lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Alterneringsledigheten får arbetstagaren fritt använda på det sätt han eller hon vill, och därför är det möjligt att studera under alterneringsledigheten. Arbetslöshetskassan betalar ut alterneringsersättning under tiden för alterneringsledigheten om villkoren uppfylls.

 • Om studieledigt bestäms i lagen om studieledighet. En person som arbetat minst tre månader anställd hos samma arbetsgivare kan ta ut studieledigt i högst fem dagar. När arbetstagarens anställningsförhållande på heltid hos samma arbetsgivare har varat minst ett år, har arbetstagaren rätt till en längre studieledighet. En arbetstagare som varit på samma arbetsplats i fem års tid kan ta ut högst två år studieledigt.

  Studieledigt ansöks hos arbetsgivaren och det kan beviljas för studier i utbildning under offentlig tillsyn samt för fackföreningsutbildning på det sätt som avtalats i tjänste- och arbetskollektivavtal. Arbetsgivaren har rätt att flytta fram början av studieledigheten, om det medför kännbar olägenhet  att ordna den för den verksamhet som arbetsgivaren utövar. Studieledigheten kan framflyttas med högst två månader.

  För studieledighetstiden betalas inte lön. Under studieledigheten kan arbetstagaren ha möjlighet att få utbildningsstöd, stipendium för yrkesexamen, allmänt bostadsbidrag eller studielån. Vuxenutbildningsstöd kan erhållas av en person i anställningsförhållande på heltid, som har varit åtta år i arbetslivet och vars anställningsförhållande hos till samma arbetsgivare har varat i en eller flera perioder minst ett år. Stipendium för yrkesexamen kan beviljas en person som har avlagt grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Personen ska, då yrkesexamen avläggs, vara under 64 år och personens tid i pensionsförsäkrat arbete ska ha varat minst fem år. Därtill ska personen i examina som avläggs 1.1.2017 eller därefter omfattas av socialskyddet i Finland både dagen då examen avläggs och när stipendiet söks. Stödet och stipendiet  kan sökas från Utbildningsfonden.

  Efter att studieledigheten upphört fortsätter anställningsförhållandet normalt. Arbetstagaren har rätt att avbryta studieledigheten och återgå till arbetet, ifall studieledigt har beviljats för en tid över 50 dagar. Om studieledigheten avbryts ska arbetsgivaren underrättas minst fyra veckor före återgången till arbetet. Arbetsgivaren har inte skyldighet att ta sin arbetstagare som avbrutit studieledigheten tillbaka, om arbetsgivaren har anställt en vikarie för studieledighetstiden. Då återgår man till arbetet, när vikariens arbetsavtal har utlöpt.

 • Arbetstagaren kan avtala med arbetsgivaren om att ta ut studieledigt. Alterneringsledighetens längd är minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar. Man kan också komma överens om att ta ut alterneringsledigheten i flera perioder.

  Ett villkor för alterneringsledigheten är att en arbetslös arbetssökande, som måste ha varit arbetslös i en följd eller i delar minst 90 kalenderdagar före anställningsförhållandet,  anställs som vikarie i stället för den som blir alterneringsledig. Arbetslöshetens längd beräknas för en tid på 14 månader innan alterneringsledigheten börjar.

  Arbetslöshetsvillkoret gäller inte arbetslösa under 30 år, för vilka det har gått högst ett år sedan yrkes- eller högskoleexamen avlagts. En dags arbetslöshet räcker också, om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

  Arbetstagaren ska innan alterneringsledigheten börjar ha minst 20 år i arbete enligt lagen om pension för arbetstagare. Tidigare ska en person som fick alterneringsersättning arbeta minst fem år efter att föregående alterneringsledighet upphörde.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn