Lakikaveri

I arbetslivet kan man stöta på besvärliga situationer

I arbetslivet kan vi ställas inför besvärliga situationer, allt från uteblivna löner till överraskande uppsägning. Om detta sker övergår förvirringen lätt till ångest, och det är svårt att klara sig ensam. Då står YTK Arbetslivs rättshjälp Lakikaveri till din tjänst.

Lakikaveri är avsedd för alla med komplett medlemskap* i YTK. Du kan kontakta en jurist angående arbetsrättsliga frågor genast om du vill och du har tillgång till en personlig jurists premiumtjänst efter minst 6 månaders komplett medlemskap när händelsen inträffar.

*Komplett medlemskap består både av medlemskap i YTK arbetslöshetskassan och i YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen r.f.)

Exempel på situationer där Lakikaveri kan hjälpa

 • Obetalda löner
 • Misstanke om olaglig uppsägning
 • Villkor som ska anges i anställningsavtalet
 • Ändring i anställningsvillkor
 • Uppsägningsavtal
 • Mobbning på arbetsplatsen
 • Överträdelser av anställningsavtal
 • Sammankedjning av visstidsavtal
 • Visstidsarbete, familjeledighet, semester... och andra saker som du funderar över

Gör så här

 1. Bekanta dig med den omfattande infobanken

  Du hittar omfattande information i infobanken om anställningsfrågor. Ofta kan saker och ting lösas genom diskussion, så ta gärna upp frågan med din arbetsgivare eller löneavdelning. Det är bra att göra skriftliga anteckningar om vad som diskuterats och överenskommits.

 2. Kontakta Juristkompisen

  Du kan få allmän arbetsrättslig rådgivning genast när du blir komplett medlem i YTK Arbetsliv. Den primära kontaktvägen är att skicka ett meddelande, men i en akut situation kan du också ringa en jurist. Anvisningar om hur du kontaktar en OpusLex-jurist finns i avsnittet Så här kontaktar du en juristkompis​​​​​​​.

 3. Du har tillgång till Juristkompisens premiumtjänst

  Om ditt ärende inte löses under samtalet kan vi ge dig tillgång till premiumtjänsten Juristkompis. Den finns till ditt förfogande i regel då du har varit komplett medlem* i minst sex (6) månader då fallet inträffat. Tjänstens noggrannare villkor hittar du i OMA+ -tjänsten.

 4. Utnyttja rättsskyddsförsäkringen

  Oftast besvaras frågorna redan i telefonen eller utredningstjänsten. Ifall ditt fall inte kan lösas i det här skedet, kan du få ersättning för advokat- och rättegångskostnader i tvistemål enligt försäkringsvillkoren. Bekanta dig med villkoren i förväg.

Så här kontaktar du en juristkompis:

 1. Om du stöter på en svår situation i ditt anställningsförhållande som du inte kan lösa trots råden i databasen för anställningsförhållanden, kan du kontakta Juristkompisen. Det bästa sättet att kontakta är att skicka en samtalsbegäran via ett meddelande i OMA+. Du behöver dina inloggningsuppgifter till internetbanken för att logga in.

 2. När du är inloggad på OMA+ väljer du avsnittet Meddelanden. Meddelandeunderlaget kommer att vägleda dig framåt och berätta vad som är relevant för situationen.

 3. På grundval av din samtalsbegäran kommer du att få allmän rådgivning från Juristkompisen. När du skickar ditt meddelande kan du bifoga dokument som är relevanta för ditt ärende

 4. Varje arbetsdag följer juristerna upp våra medlemmars meddelanden och efter att de bekantat sig med ärendet ringer de upp dig inom två arbetsdagar. Samtalet kommer från 020-numret. När du har lämnat tillräckligt med förhandsinformation om ditt ärende kommer en advokat att kunna ge dig bättre och tydligare råd.

Vad är opuslex?

OpusLex är YTK Arbetslivs partner i Lakikaveri servicen.

OpusLex är ett nätverk av självständiga advokatbyråer på tjugo orter. Advokatbyråerna sysselsätter cirka sextio jurister i hela Finland.

Din situation kan verka svår, men oroa dig inte. Många har fått hjälp med liknande situationer av Lakikaveri.

Exempel: personliga skäl för uppsägning

Saara 28 år, produktutvecklingsingenjör

Som ett resultat av omorganisering blev det en organisationsförändring i företaget och därmed fick jag en ny chef. Redan från början kändes det som om personkemin inte stämde. Det kändes som om han inte gillade nåt som jag gjorde eller sa.

Exempel: Kedjande av arbetsavtal och diskriminering

Kaisa 37 år, grafisk formgivare

Jag sökte tillsvidareanställning som grafisk formgivare i ett stort företag. Det var ett vikariat för mammaledighet. Under intervjun nådde jag slutskedet, och i samband med det gjorde jag också ett arbetsprov.

Exempel: Intrång i privatlivet

Kari 34 år, bilreparatör

Vi fick barn mitt i corona och jag ordnade dop tillsammans med min fru. Jag hade bett en arbetskamrat att vara fadder och dopet kom på tal på jobbet. Min chef, som uppenbarligen är rädd för coronaviruset, sa att om vi skulle ordna dop skulle jag och min arbetskamrat vara tvungna att vara på obetald ledighet i en vecka eftersom han ansåg att vi med en sådan familjefest skulle riskera andra arbetstagares hälsa.Enligt min mening har chefen ingen rätt att lägga sig i mitt privatliv så här, och jag svarade honom att han för min del kunde ta bort arbetsplikten, men inte kringgå löneutbetalningen.Efter ett litet meningsutbyte betalade chefen lönen, men han gav mig och min vän en varning.

Exempel: Nedsatt arbetsförmåga som grund för uppsägning

Ilpo 38 år, maskininstallatör

För ett par år sedan började jag få benfrakturer och efter flera undersökningar fick jag diagnosen osteoporos. Jag blev sjukledig och man började leta efter lämplig medicin åt mig. Min arbetsgivare som jag hade arbetat för i 16 år, föreslog att jag skulle söka omskolning, så att jag kunde hitta ett jobb som min sjukdom inte hindrar.Jag började studera, men när mina studier börjat kontaktade arbetsgivaren mig med avsikt att säga upp mig.

Exempel: Nonchalans för överenskommen lön

Teppo 54 år, restaurangchef

På grund av coronaviruset förlorade jag mitt jobb inom restaurangbranschen och sökte jobb på ett raffinaderi genom ett företag för personaluthyrning, där man behövde mer arbetskraft under arbetsstoppet.

Exempel: Mobbning, undervärdering och uppsägning i strid med arbetsavtalslagen

Riitta 59 år, försäljare

Jag arbetade för en kioskentreprenör som ständigt gjorde sig skyldig till olika brott mot kollektivavtalet. Jag har varit kioskägare själv väldigt länge och jag vet mycket väl vad som är okej och vad som inte är det.

VANLIGA FRÅGOR

 • Lakikaveri är en tjänstehelhet som är avsedd för YTK:s kompletta medlemmar* genom vilken medlemmen får juridisk hjälp i frågor och problemsituationer som gäller hens anställning i arbets- och tjänsteförhållande. Tjänstehelheten står också till förfogande för medlemmar som är verkställande direktörer.  

  Lakikaveri-tjänsten består av fyra olika delar som i fråga om innehållet och kraven på medlemstid skiljer sig från varandra:  

  1. Anställningsinformationsbanken som finns på vår webbplats 

  2. Allmän rådgivning från en Juristkompis, tillgänglig för dig så snart du blir komplett medlem

  3. Juristkompisens premiumtjänst, som du kan få tillgång till via rådgivning när du har varit komplett medlem i minst 6 månader före händelsen

  4. Rättsskyddsförsäkringen är ditt skydd i det fall att ett ärende inte kan lösas per telefon eller genom utredningstjänsten och ditt kompletta medlemskap varat minst 6 månader innan fallet uppkommer 

 • I samarbete med advokatnätverket OpusLex utvidgades våra juridiska rådgivningstjänster i början av 2022. I fortsättningen, när medlemmarna uppfyller villkoren, har de möjlighet att genom juristerna i advokatnätverket OpusLex få mer omfattande hjälp för att lösa ett problem som anknyter till medlemmarnas anställning i arbets- eller tjänsteförhållande.

  En jurist i advokatnätverket OpusLex kan åta sig ett uppdrag som gäller en medlems problem angående anställningen i arbets- eller tjänsteförhållande – till exempel oklarheter gällande lönefordringar eller upphörande av anställningen. Hen utreder huruvida man gått tillväga på fel sätt i situationen, och beroende på situationen för hen ärendet vidare. Målet är att sammanföra parterna som likvärdiga kring problemet och nå en uppgörelse. Om detta inte lyckas kan uppgörelsen i fallet fortsätta i domstol, varvid ersättning för kostnaderna kan utgå ur rättsskyddsförsäkringen, om försäkringsvillkoren uppfylls. 

 • Juristkompis-tjänstens databank, arbetsrättsrådgivning och premiumtjänst ingår i YTK Arbetsliv r.f.:s (f.d. YTK-Föreningen) medlemsavgift som är 24 € år 2023.

  Medlemmen ska betala minst självriskandelen i försäkringen, om fallet kräver att en yrkesrättsskydds- eller ansvarsförsäkring används.

 • Webbplatsens databas, chatbot och allmän arbetsrättslig rådgivning från jurister kommer att vara tillgängliga för dig från början av ditt kompletta YTK-medlemskap*. Premiumtjänsten är tillgänglig för dig om du har varit komplett medlem i minst 6 månader innan den händelsekedja som kräver förlikning inleddes och ärendet inleddes tidigast 2021. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen fastställs av försäkringsbolaget.

 • Lakikaverins telefonrådgivning kan kontaktas i alla frågor som gäller en anställning i arbets- och tjänsteförhållande omedelbart när det kompletta medlemskapet* i YTK träder i kraft. Samtalen besvaras av jurister i advokatnätverket OpusLex. Per telefon kan man få hjälp i situationer där juristen inte behöver sätta sig in i handlingar eller annat material. Efter behov kan juristen hänvisa till premiumtjänsten. 

  Premium-tjänsten innebär att en OpusLex-jurist preliminärt klargör juridiska frågor och problem som rör din anställning eller yrkesrelation. Detta kan t.ex. omfatta ärendeanalys och upprättande av dokument. Tjänsten hjälper även VD:ar som är kompletta medlemmar i YTK. Ärenden som inträffat före 2021 kommer inte att beaktas. Dessutom måste det kompletta medlemskapet ha varit i kraft i minst 6 månader före starten av den händelsekedja som kräver förlikning. 

  Yrkesrättsskyddsförsäkringen gäller för tvister och brott som anknyter till en anställning i arbets- eller tjänsteförhållande. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen bestäms av försäkringsbolaget. 

  Den omfattande databanken på YTK Arbetslivstjänsternas webbplats innehåller information om olika situationer i arbetslivet, till exempel löneutbetalning, arbetsavtal, semestrar och arbetstider. På webben ger också chatboten Sulo hjälp i anställningsfrågor.

 • Om du som komplett medlem i YTK* har en fråga eller ett problem som rör din anställning och som du vill ha hjälp med ska du först kontakta en advokat via OMA+. Om ärendet inte kan lösas i detta skede kommer advokaten att avgöra om ärendet kan omfattas av premiumtjänsten. Om så är fallet kontrollerar OpusLex-juristen med YTK Arbetsliv (tidigare YTK-Föreningen) att du har rätt till premiumtjänsten och ber dig om de samtycken som behövs för att behandla ärendet.

  När OpusLex-juristen har fått de nödvändiga tillstånden påbörjar han utredningen. Advokaten sätter sig in i detaljerna i ärendet och driver ärendet vidare i den takt som situationen kräver. Ofta löses ärendet inom ramen för förlikningen. Om ärendet inte löses och en tvist uppstår bör du diskutera med din advokat om du ska teckna en rättsskyddsförsäkring. En OpusLex-jurist kan fråga försäkringsbolaget om ärendet omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Försäkringsbolaget fattar beslut om ersättning om rättsskyddsförsäkringen används. Om ärendet inte omfattas av rättsskyddsförsäkringen kan ärdendet lämnas där eller fortsätta, t.ex. i en myndighetsförhandling.

 • Om ärendet inte kan lösas genom arbetsrättslig rådgivning eller premiumtjänsten kan en advokat från Juristkompisen fråga försäkringsbolaget om ärendet omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Om så inte är fallet kan ärendet lämnas där eller fortsätta, t.ex. i en förhandling med myndigheterna.

 • Nej. Rättslig anställningsrådgivning per telefon och premiumtjänsten produceras av YTK Arbetsliv r.f.:s (f.d. YTK-Föreningen) samarbetspartner advokatnätverket OpusLex. Detta innebär att du ska anlita samarbetsbyrån som hör till advokatnätverket OpusLex. OpusLex har cirka 60 jurister som är insatta i anställningsfrågor på 22 orter i hela Finland. Juristen väljs i regel enligt ort, och du kan inte själv välja jurist.

 • I största delen av fallen är det fråga om att förutsättningen gällande medlemskap inte uppfylls. Du ska ha varit komplett medlem* i YTK minst 6 månader innan händelsekedjan började. Till exempel vid uppsägning ska det kompletta medlemskapet i YTK ha varit i kraft minst 6 månader när en medlem meddelas om uppsägning för att fallet ska omfattas av juristens utredningstjänster.

 • Nej. Då det gäller juristens utredningstjänster fattar en jurist i advokatnätverket OpusLex (juridisk bedömning) och YTK Arbetsliv r.f. (uppfyllande av villkoren för medlemskap och andra tjänster) beslut om tillgången till tjänsterna. Försäkringsbolaget beslutar om huruvida ersättning ska betalas ur rättsskyddsförsäkringen. Ett negativt beslut om juristens utredningstjänster innebär således inte ett negativt beslut gällande rättsskyddsförsäkringen.  

  I fråga om villkoren är rättsskyddsförsäkringen och juristens utredningstjänster olika. Till exempel kommentering och rådgivning gällande uppsägningsavtal omfattas av juristens utredningstjänster, men villkoren för uppsägning står utanför rättsskyddsförsäkringen.

*Komplett medlemskap består både av medlemskap i YTK arbetslöshetskassan och i YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen r.f.)

Linkki kyselyyn