Lakikaveri

I arbetslivet kan man stöta på besvärliga situationer

I arbetslivet kan vi ställas inför besvärliga situationer, allt från uteblivna löner till överraskande uppsägning. Om detta sker övergår förvirringen lätt till ångest, och det är svårt att klara sig ensam. Då står YTK-Föreningens rättshjälp Lakikaveri till din tjänst.

Lakikaveri är avsedd för alla medlemmar i YTK-Föreningen. Du kan ringa telefonrådgivningen genast om du vill och du har tillgång till en personlig utredningstjänst av en jurist efter minst 6 månaders medlemskap i YTK-Föreningen.

Nuvarande medlemmars fall kan också utredas retroaktivt för år 2021, så länge medlemskapet har varit giltigt i 6 månader innan händelsen inträffade.

Exempel på situationer där Lakikaveri kan hjälpa

 • Obetalda löner
 • Misstanke om olaglig uppsägning
 • Villkor som ska anges i anställningsavtalet
 • Ändring i anställningsvillkor
 • Mobbning på arbetsplatsen
 • Överträdelser av anställningsavtal
 • Sammankedjning av visstidsavtal
 • Visstidsarbete, familjeledighet, semester... och andra saker som du funderar över

Gör så här

 1. Bekanta dig med den omfattande infobanken

  Du hittar omfattande information i infobanken om anställningsfrågor.

 2. Kontakta en jurist

  Ring 0200 55011 (mån–tors 9–14, lna/msa) och juristen hjälper dig så gott han/hon kan via telefon och för ärendet vidare vid behov i utredningstjänsten.

 3. Utnyttja rättsskyddsförsäkringen

  Oftast besvaras frågorna redan via telefonen, men om ditt ärende inte kan lösas i telefonrådgivningen eller i utredningstjänsten finns rättsskyddsförsäkringen till ditt stöd.

Din situation kan verka svår, men oroa dig inte. Många har fått hjälp med liknande situationer av Lakikaveri.

Exempel: personliga skäl för uppsägning

Saara 28 år, produktutvecklingsingenjör

Som ett resultat av omorganisering blev det en organisationsförändring i företaget och därmed fick jag en ny chef. Redan från början kändes det som om personkemin inte stämde. Det kändes som om han inte gillade nåt som jag gjorde eller sa.

Exempel: Kedjande av arbetsavtal och diskriminering

Kaisa 37 år, grafisk formgivare

Jag sökte tillsvidareanställning som grafisk formgivare i ett stort företag. Det var ett vikariat för mammaledighet. Under intervjun nådde jag slutskedet, och i samband med det gjorde jag också ett arbetsprov.

Exempel: Intrång i privatlivet

Kari 34 år, bilreparatör

Vi fick barn mitt i corona och jag ordnade dop tillsammans med min fru. Jag hade bett en arbetskamrat att vara fadder och dopet kom på tal på jobbet. Min chef, som uppenbarligen är rädd för coronaviruset, sa att om vi skulle ordna dop skulle jag och min arbetskamrat vara tvungna att vara på obetald ledighet i en vecka eftersom han ansåg att vi med en sådan familjefest skulle riskera andra arbetstagares hälsa.Enligt min mening har chefen ingen rätt att lägga sig i mitt privatliv så här, och jag svarade honom att han för min del kunde ta bort arbetsplikten, men inte kringgå löneutbetalningen.Efter ett litet meningsutbyte betalade chefen lönen, men han gav mig och min vän en varning.

Exempel: Nedsatt arbetsförmåga som grund för uppsägning

Ilpo 38 år, maskininstallatör

För ett par år sedan började jag få benfrakturer och efter flera undersökningar fick jag diagnosen osteoporos. Jag blev sjukledig och man började leta efter lämplig medicin åt mig. Min arbetsgivare som jag hade arbetat för i 16 år, föreslog att jag skulle söka omskolning, så att jag kunde hitta ett jobb som min sjukdom inte hindrar.Jag började studera, men när mina studier börjat kontaktade arbetsgivaren mig med avsikt att säga upp mig.

Exempel: Nonchalans för överenskommen lön

Teppo 54 år, restaurangchef

På grund av coronaviruset förlorade jag mitt jobb inom restaurangbranschen och sökte jobb på ett raffinaderi genom ett företag för personaluthyrning, där man behövde mer arbetskraft under arbetsstoppet.

Exempel: Mobbning, undervärdering och uppsägning i strid med arbetsavtalslagen

Riitta 59 år, försäljare

Jag arbetade för en kioskentreprenör som ständigt gjorde sig skyldig till olika brott mot kollektivavtalet. Jag har varit kioskägare själv väldigt länge och jag vet mycket väl vad som är okej och vad som inte är det.

Juristerna i nätverket OpusLex finns till din hjälp. Med dessa anvisningar sker ert samarbete smidigt:

 1. Förbered dig inför samtalet

  Om du stöter på en svår situation i ditt arbetsförhållande som du inte kan lösa trots anvisningarna i YTK-Föreningens infobank, kan du ringa en OpusLex-jurist. Förbered dig för samtalet genom att skriva upp ditt problem och händelseförloppet på papper så exakt som möjligt. Ta fram ditt medlemsnummer (du hittar det i OMA+) samt dokument som anknyter till utredningen av ditt ärende, såsom anställningsavtal, meddelande om uppsägning eller permittering.

 2. Ring jurist

  Ring numret 0200 55011 (lna/msa), där samtalet tas emot av en jurist som specialiserat sig på frågor om arbetslivet (mån–tors 9–14). Observera att samtal från utlandet eller från ett utländskt abonnemang kan orsaka extra kostnader.

 3. Ta det lugnt, sakerna framskrider

  I de flesta fall löser sig problemen redan under telefonsamtalet, men om telefonrådgivningen inte räcker, utreder juristen om ditt fall kan omfattas av Lakikaveris utredningstjänst.

  I så fall kommer juristen att granska detaljerna i ditt fall och föra ärendet vidare som situationen kräver. Juridiska processer är ofta långsamma, men ditt ärende fortskrider och juristen tar alltid kontakt med dig vid behov.

 4. Överväg en eventuell fortsättning tillsammans med juristen

  Om utredningstjänsten inte når ett samförstånd, överväger du tillsammans med juristen om det lönar sig att gå vidare med ärendet i domstol.  Om så är fallet lämnar ni in en ansökan till försäkringsbolaget som slutligen beslutar om rättsskyddsförsäkringen täcker advokat- och rättegångskostnaderna.

  Begränsningarna för rättsskyddsförsäkringen finns här.

”För rättvisa, mot orättvisor”

Tatu Hirvonen är styrelseordförande för Opuslex Ab, som drar tio advokatbyråer i Joensuu som VD. Under sin tid som advokat har Tatu behandlat många arbetsrättsliga mandat och åren har visat att även med hjälp av kunniga experter är svåra meningsskiljaktigheter mycket ofta avgjorda genom förlikning.

OpusLex är ett nätverk av drygt tjugo oberoende advokatbyråer. Advokatbyråerna sysselsätter cirka sextio advokater i hela Finland.

VANLIGA FRÅGOR

 • Lakikaveri är en tjänst som är avsedd för medlemmar i YTK-Föreningen, där medlemmen får juridisk hjälp för eventuella frågor och problem angående sitt arbets- eller tjänsteförhållande. Lakikaveri hjälper också verkställande direktörer som är medlemmar i YTK-Föreningen.

  Lakikaveri innehåller personliga utredningstjänster av jurister, rättslig telefonrådgivning, omfattande infobank om anställning, chatbot på nätet samt rättsskyddsförsäkring. 

 • I början av år 2022 utökades det rättsliga stödet avsevärt för medlemmarna i YTK-Föreningen när föreningen lanserade tjänsten Lakikaveri. Ett fullständigt servicepaket som innehåller tjänster för anställningsrådgivning som medlemmarna redan tidigare har haft, dvs. en omfattande infobank och chatbot, juridisk telefonrådgivning samt rättsskyddsförsäkring. Nytt i tjänsten är nu även personlig utredningshjälp av en jurist som är insatt i anställningsfrågor.

  Utökningen av tjänsten innebär att en jurist i advokatnätverket OpusLex kan ta itu med en medlems problem angående arbets- eller tjänsteförhållandet, till exempel oklarheter med lön eller uppsägning. Han/hon utreder om man har agerat fel i situationen och går vidare med ärendet beroende på situationen. Syftet är att sammanföra parterna jämlikt och att hitta en förlikning. Om detta inte är möjligt kan uppgörelsen av ärendet fortsätta i domstol, då kan eventuella kostnader ersättas från rättsskyddsförsäkringen. 

 • Lakikaveri ingår i YTK-Föreningens medlemsavgift på 22 € år 2022. Om ärendet kräver en rättsprocess kan man ansöka om ersättning för advokat- och rättegångskostnader från rättsskyddsförsäkringen som ingår i Lakikaveri-tjänsten.

 • Lakikaveri är avsedd för alla medlemmar i YTK-Föreningen och ingår i medlemsavgiften. Lakikaveri hjälper också verkställande direktörer som är medlemmar i YTK-Föreningen.

  Telefonrådgivning, infobank och chatbot på nätet finns tillgänglig redan från början av medlemskapet. Den personliga utredningstjänsten av en jurist är tillgänglig för medlemmar i YTK-Föreningen efter minst sex månaders medlemskap innan händelseförloppet som kräver utredning började, och om fallet har fått sin början tidigast år 2021. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen fastställs av försäkringsbolaget. 

 • Lakikaveri innehåller personliga utredningstjänster av en jurist, rättslig telefonrådgivning, en omfattande infobank om anställning och chatbot på nätet samt rättsskyddsförsäkring.

  Den personliga utredningstjänsten som lanserades i början av år 2022 omfattar en förstudie av juridiska frågor och problem i anknytning till arbets- eller tjänsteförhållandet av en jurist från advokatnätverket OpusLex. Det kan till exempel innefatta en utredning av fallet och arbete med dokument. Tjänsten hjälper också verkställande direktörer som är medlemmar i YTK-Föreningen. Frågor som inträffade före år 2021 tas inte upp till handläggning. Dessutom måste medlemskapet i YTK-Föreningen ha varit giltigt i minst sex månader innan händelseförloppet som kräver utredning började. 

  Man kan ringa till anställningsrådgivningen i alla frågor som rör arbets- och tjänsteförhållanden omedelbart när medlemskapet i YTK-Föreningen är giltigt. Jurister i advokatnätverket OpusLex besvarar samtalen. På telefon kan man få hjälp i situationer där advokaten inte behöver sätta sig in i dokument eller annat material. Vid behov kan juristen vägleda vidare till den personliga utredningstjänsten.

  Den omfattande infobanken på YTK-Föreningens webbplats innehåller information om olika situationer i arbetslivet, såsom löneutbetalningar, anställningsavtal, semester och arbetstid. Chatbot Sulo hjälper också till med anställningsfrågor på nätet.

  Yrkesmässig rättsskyddsförsäkring gäller tvister och brottmål som rör arbets- eller tjänsteförhållanden. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen fastställs av försäkringsbolaget.

 • Om en medlem i YTK-Föreningen har problem med anställningsförhållandet som han eller hon skulle vilja ha en jurists åsikt och stöd för, kan han/hon ringa anställningsrådgivningens servicenummer. Om telefonrådgivning inte räcker, utreder juristen om ärendet kan tas upp till personlig utredning. Om så är fallet säkerställer juristen hos YTK-Föreningen att medlemmen har rätt till denna tjänst och ber medlemmen om nödvändiga samtycken för att handlägga ärendet.

  När advokaten har fått de nödvändiga tillstånden börjar utredningen av ärendet. Juristen granskar detaljerna i ärendet och för det vidare såsom situationen kräver. Ofta kan frågan lösas inom ramen för utredningen, men om detta inte sker kan handläggandet fortsätta i domstol genom rättsskyddsförsäkringen.

 • Om fallet inte kan lösas genom telefonrådgivning eller personlig utredningstjänst, kan juristen i Lakikaveri-tjänsten tillfråga försäkringsbolaget om en rättslig handläggning av ärendet omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Om så inte är fallet kan handläggningen av ärendet stanna där eller fortsätta till exempel i ett myndighetsförfarande. 

 • Juristerna i Lakikaveri-tjänsten hör till advokatnätverket OpusLex, vilket innebär att tjänsten verkställs av cirka 60 jurister som är insatta i anställningsförhållanden på 22 orter runt om i Finland. Juristen bestäms i regel lokalt och medlemmen kan inte välja jurist själv. 

Linkki kyselyyn