Lakikaveri

I arbetslivet kan man stöta på besvärliga situationer

I arbetslivet kan vi ställas inför besvärliga situationer, allt från uteblivna löner till överraskande uppsägning. Om detta sker övergår förvirringen lätt till ångest, och det är svårt att klara sig ensam. Då står YTK Arbetslivs rättshjälp Lakikaveri till din tjänst.

Lakikaveri är avsedd för alla med komplett medlemskap* i YTK. Du kan ringa telefonrådgivningen genast om du vill och du har tillgång till en personlig utredningstjänst av en jurist efter minst 6 månaders komplett medlemskap när händelsen inträffar.

Nuvarande medlemmars fall kan också utredas retroaktivt för år 2021, så länge medlemskapet har varit giltigt i 6 månader innan händelsen inträffade.

*Komplett medlemskap består både av medlemskap i YTK arbetslöshetskassan och i YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen r.f.)

Exempel på situationer där Lakikaveri kan hjälpa

 • Obetalda löner
 • Misstanke om olaglig uppsägning
 • Villkor som ska anges i anställningsavtalet
 • Ändring i anställningsvillkor
 • Mobbning på arbetsplatsen
 • Överträdelser av anställningsavtal
 • Sammankedjning av visstidsavtal
 • Visstidsarbete, familjeledighet, semester... och andra saker som du funderar över

Gör så här

 1. Bekanta dig med den omfattande infobanken

  Du hittar omfattande information i infobanken om anställningsfrågor.

 2. Kontakta en OpusLex-jurist

  Advokatnätverket OpusLex-juristers telefonrådgivning är till ditt förfogande genast då du ansluter dig till YTK Arbetsliv. Se anvisningar för hur du ringer vid Så här ringer du OpusLex-juristerna.

 3. Diskutera med OpusLex-juristen om möjligheten att använda den personliga utredningstjänsten

  Ifall ditt fall inte blir löst under telefonsamtalet, kan YTK Arbetsliv bevilja dig utredningstjänst av en OpusLex-jurist. Utredningstjänsten finns till ditt förfogande i regel då du har varit komplett medlem* i minst sex (6) månader då fallet inträffat. Utredningstjänstens noggrannare villkor hittar du i OMA+-tjänsten.

 4. Utnyttja rättsskyddsförsäkringen

  Oftast besvaras frågorna redan i telefonen eller utredningstjänsten. Ifall ditt fall inte kan lösas i det här skedet, kan du få ersättning för advokat- och rättegångskostnader i tvistemål enligt försäkringsvillkoren. Bekanta dig med villkoren i förväg.

Så här ringer du OpusLex-juristerna:

 1. Förbered dig inför samtalet

  Om du stöter på en svår situation i ditt arbetsförhållande som du inte kan lösa trots anvisningarna i infobanken, kan du ringa en OpusLex-jurist. Förbered dig för samtalet genom att skriva upp ditt problem och händelseförloppet på papper så exakt som möjligt. Ta fram ditt medlemsnummer (du hittar det i OMA+) samt dokument som anknyter till utredningen av ditt ärende, såsom anställningsavtal, meddelande om uppsägning eller permittering.

 2. Ring juristen

  Ring numret 0200 55011 (lna/msa), där samtalet tas emot av en jurist som specialiserat sig på frågor om arbetslivet (mån–tors 9–14). 

  Mata in de nio (9) första siffrorna av din personbeteckning.
  ​​​​​​​Vänta - När ditt medlemskap är verifierat, kopplas samtalet till den närmaste lediga juristen.

  ​​Observera att det kan vara rusning på måndagar. Samtal från utlandet eller från ett utländskt abonnemang kan orsaka extra kostnader.

 3. Ta det lugnt, sakerna framskrider

  I de flesta fall löser sig problemen redan under telefonsamtalet, men om telefonrådgivningen inte räcker, utreder juristen om ditt fall kan omfattas av Lakikaveris utredningstjänst.

  I så fall kommer juristen att granska detaljerna i ditt fall och föra ärendet vidare som situationen kräver. Juridiska processer är ofta långsamma, men ditt ärende fortskrider och juristen tar alltid kontakt med dig vid behov.

 4. Överväg en eventuell fortsättning tillsammans med juristen

  Om utredningstjänsten inte når ett samförstånd, överväger du tillsammans med juristen om det lönar sig att gå vidare med ärendet i domstol.  Om så är fallet lämnar ni in en ansökan till försäkringsbolaget som slutligen beslutar om rättsskyddsförsäkringen täcker advokat- och rättegångskostnaderna.

  Begränsningarna för rättsskyddsförsäkringen finns här.

”För rättvisa, mot orättvisor”

Tatu Hirvonen är styrelseordförande för Opuslex Ab, som drar tio advokatbyråer i Joensuu som VD. Under sin tid som advokat har Tatu behandlat många arbetsrättsliga mandat och åren har visat att även med hjälp av kunniga experter är svåra meningsskiljaktigheter mycket ofta avgjorda genom förlikning.

OpusLex är ett nätverk av drygt tjugo oberoende advokatbyråer. Advokatbyråerna sysselsätter cirka sextio advokater i hela Finland.

Din situation kan verka svår, men oroa dig inte. Många har fått hjälp med liknande situationer av Lakikaveri.

Exempel: personliga skäl för uppsägning

Saara 28 år, produktutvecklingsingenjör

Som ett resultat av omorganisering blev det en organisationsförändring i företaget och därmed fick jag en ny chef. Redan från början kändes det som om personkemin inte stämde. Det kändes som om han inte gillade nåt som jag gjorde eller sa.

Exempel: Kedjande av arbetsavtal och diskriminering

Kaisa 37 år, grafisk formgivare

Jag sökte tillsvidareanställning som grafisk formgivare i ett stort företag. Det var ett vikariat för mammaledighet. Under intervjun nådde jag slutskedet, och i samband med det gjorde jag också ett arbetsprov.

Exempel: Intrång i privatlivet

Kari 34 år, bilreparatör

Vi fick barn mitt i corona och jag ordnade dop tillsammans med min fru. Jag hade bett en arbetskamrat att vara fadder och dopet kom på tal på jobbet. Min chef, som uppenbarligen är rädd för coronaviruset, sa att om vi skulle ordna dop skulle jag och min arbetskamrat vara tvungna att vara på obetald ledighet i en vecka eftersom han ansåg att vi med en sådan familjefest skulle riskera andra arbetstagares hälsa.Enligt min mening har chefen ingen rätt att lägga sig i mitt privatliv så här, och jag svarade honom att han för min del kunde ta bort arbetsplikten, men inte kringgå löneutbetalningen.Efter ett litet meningsutbyte betalade chefen lönen, men han gav mig och min vän en varning.

Exempel: Nedsatt arbetsförmåga som grund för uppsägning

Ilpo 38 år, maskininstallatör

För ett par år sedan började jag få benfrakturer och efter flera undersökningar fick jag diagnosen osteoporos. Jag blev sjukledig och man började leta efter lämplig medicin åt mig. Min arbetsgivare som jag hade arbetat för i 16 år, föreslog att jag skulle söka omskolning, så att jag kunde hitta ett jobb som min sjukdom inte hindrar.Jag började studera, men när mina studier börjat kontaktade arbetsgivaren mig med avsikt att säga upp mig.

Exempel: Nonchalans för överenskommen lön

Teppo 54 år, restaurangchef

På grund av coronaviruset förlorade jag mitt jobb inom restaurangbranschen och sökte jobb på ett raffinaderi genom ett företag för personaluthyrning, där man behövde mer arbetskraft under arbetsstoppet.

Exempel: Mobbning, undervärdering och uppsägning i strid med arbetsavtalslagen

Riitta 59 år, försäljare

Jag arbetade för en kioskentreprenör som ständigt gjorde sig skyldig till olika brott mot kollektivavtalet. Jag har varit kioskägare själv väldigt länge och jag vet mycket väl vad som är okej och vad som inte är det.

VANLIGA FRÅGOR

 • Lakikaveri är en tjänstehelhet som är avsedd för YTK:s kompletta medlemmar* genom vilken medlemmen får juridisk hjälp i frågor och problemsituationer som gäller hens anställning i arbets- och tjänsteförhållande. Tjänstehelheten står också till förfogande för medlemmar som är verkställande direktörer.  

  Lakikaveri-tjänsten består av fyra olika delar som i fråga om innehållet och kraven på medlemstid skiljer sig från varandra:  

  1. Anställningsinformationsbanken som finns på vår webbplats 

  2. Telefonrådgivningen som du får tillgång till genast när ditt medlemskap börjar 

  3. Juristens personliga utredningstjänst som du kan få tillgång till genom telefonrådgivningen när du varit komplett medlem i minst 6 månader innan fallet uppkommer 

  4. Rättsskyddsförsäkringen är ditt skydd i det fall att ett ärende inte kan lösas per telefon eller genom utredningstjänsten och ditt kompletta medlemskap varat minst 6 månader innan fallet uppkommer 

 • I samarbete med advokatnätverket OpusLex utvidgades våra juridiska rådgivningstjänster i början av 2022. I fortsättningen, när medlemmarna uppfyller villkoren, har de möjlighet att genom juristerna i advokatnätverket OpusLex få mer omfattande hjälp för att lösa ett problem som anknyter till medlemmarnas anställning i arbets- eller tjänsteförhållande.

  En jurist i advokatnätverket OpusLex kan åta sig ett uppdrag som gäller en medlems problem angående anställningen i arbets- eller tjänsteförhållande – till exempel oklarheter gällande lönefordringar eller upphörande av anställningen. Hen utreder huruvida man gått tillväga på fel sätt i situationen, och beroende på situationen för hen ärendet vidare. Målet är att sammanföra parterna som likvärdiga kring problemet och nå en uppgörelse. Om detta inte lyckas kan uppgörelsen i fallet fortsätta i domstol, varvid ersättning för kostnaderna kan utgå ur rättsskyddsförsäkringen, om försäkringsvillkoren uppfylls. 

 • Lakikaveri-tjänstens databank, telefonrådgivning och juristens utredningstjänster ingår i YTK Arbetsliv r.f.:s (f.d. YTK-Föreningen) medlemsavgift som är 24 € år 2023.

  Medlemmen ska betala minst självriskandelen i försäkringen, om fallet kräver att en yrkesrättsskydds- eller ansvarsförsäkring används.

 • Du får tillgång till telefonrådgivningen, databanken på webbplatsen och chatboten genast när du blir komplett medlem* i YTK. Juristens personliga utredningstjänst står till ditt förfogande när du har varit komplett medlem i  minst 6 månader innan händelsekedjan som kräver utredning startade och fallet uppkommit tidigast 2021. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen bestäms av försäkringsbolaget.

 • Lakikaverins telefonrådgivning kan kontaktas i alla frågor som gäller en anställning i arbets- och tjänsteförhållande omedelbart när det kompletta medlemskapet* i YTK träder i kraft. Samtalen besvaras av jurister i advokatnätverket OpusLex. Per telefon kan man få hjälp i situationer där juristen inte behöver sätta sig in i handlingar eller annat material. Efter behov kan juristen hänvisa till den personliga utredningstjänsten. 

  Juristens utredningstjänst omfattar en preliminär utredning av frågor och problem som anknyter till en anställning i arbets- eller tjänsteförhållande. Utredningen görs av en jurist i advokatnätverket OpusLex. Denna kan inkludera exempelvis en utredning av fallet och bearbetning av handlingarna. Verkställande direktörer som är kompletta medlemmar i YTK får också hjälp genom tjänsten. Fall som uppkommit före 2021 behandlas inte. Dessutom ska det kompletta medlemskapet ha varit i kraft minst 6 månader innan den händelsekedja som kräver en utredning startade.   

  Yrkesrättsskyddsförsäkringen gäller för tvister och brott som anknyter till en anställning i arbets- eller tjänsteförhållande. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen bestäms av försäkringsbolaget. 

  Den omfattande databanken på YTK Arbetslivstjänsternas webbplats innehåller information om olika situationer i arbetslivet, till exempel löneutbetalning, arbetsavtal, semestrar och arbetstider. På webben ger också chatboten Sulo hjälp i anställningsfrågor.

 • Om du är komplett medlem* i YTK och har ett problem som gäller din anställning och för vilket du önskar hjälp genom juristens utredningstjänst ska du först ringa till Lagkamratens telefonrådgivning. Om fallet inte kan lösas av telefonrådgivningen utreder en OpusLex-jurist huruvida ärendet kan behandlas genom juristens utredningstjänst. Om det kan göras, försäkrar sig OpusLex-juristen genom YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen) om att du har rätt att anlita utredningstjänsten som begär de behövliga samtyckena av dig för behandlingen av ärendet.  

  Utredningen av ärendet börjar när OpusLex-juristen fått de behövliga tillstånden. Juristen sätter sig in i detaljerna i ärendet och för ärendet vidare på det sätt som situationen kräver. Ofta löses frågan inom ramen för utredningen. Om frågan inte kan lösas och en tvist uppstår i fallet, bör du med juristen diskutera huruvida rättsskyddsförsäkringen kan användas. OpusLex-juristen kan fråga försäkringsbolaget om en handläggning av fallet på rättslig väg omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Försäkringsbolaget fattar ett ersättningsbeslut när rättsskyddsförsäkringen utnyttjas. Om fallet inte omfattas av rättsskyddsförsäkringen, kan handläggningen av ärendet sluta härvid eller fortsätta i exempelvis en myndighetshandläggning. 

 • Om fallet inte kan lösas genom telefonrådgivning eller personlig utredningstjänst, kan juristen i Lakikaveri-tjänsten tillfråga försäkringsbolaget om en rättslig handläggning av ärendet omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Om så inte är fallet kan handläggningen av ärendet stanna där eller fortsätta till exempel i ett myndighetsförfarande. 

 • Nej. Rättslig anställningsrådgivning per telefon och juristens utredningstjänst produceras av YTK Arbetsliv r.f.:s (f.d. YTK-Föreningen) samarbetspartner advokatnätverket OpusLex. Detta innebär att du ska anlita samarbetsbyrån som hör till advokatnätverket OpusLex. OpusLex har cirka 60 jurister som är insatta i anställningsfrågor på 22 orter i hela Finland. Juristen väljs i regel enligt ort, och du kan inte själv välja jurist.

 • I största delen av fallen är det fråga om att förutsättningen gällande medlemskap inte uppfylls. Du ska ha varit komplett medlem* i YTK minst 6 månader innan händelsekedjan började. Till exempel vid uppsägning ska det kompletta medlemskapet i YTK ha varit i kraft minst 6 månader när en medlem meddelas om uppsägning för att fallet ska omfattas av juristens utredningstjänster.

 • Nej. Då det gäller juristens utredningstjänster fattar en jurist i advokatnätverket OpusLex (juridisk bedömning) och YTK Arbetsliv r.f. (uppfyllande av villkoren för medlemskap och andra tjänster) beslut om tillgången till tjänsterna. Försäkringsbolaget beslutar om huruvida ersättning ska betalas ur rättsskyddsförsäkringen. Ett negativt beslut om juristens utredningstjänster innebär således inte ett negativt beslut gällande rättsskyddsförsäkringen.  

  I fråga om villkoren är rättsskyddsförsäkringen och juristens utredningstjänster olika. Till exempel kommentering och rådgivning gällande uppsägningsavtal omfattas av juristens utredningstjänster, men villkoren för uppsägning står utanför rättsskyddsförsäkringen.

*Komplett medlemskap består både av medlemskap i YTK arbetslöshetskassan och i YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen r.f.)

Linkki kyselyyn