Nästan en tredjedel av finländarna har övervägt att byta arbetsplats på grund av utbrändhet – Specialisten ger fem preciserade tips för hur orka i arbetet år 2020

Enligt YTK -Föreningens enkätundersökning är önskan att utvecklas den vanligaste orsaken till att byta arbetsplats, men inemot en tredjedel av dem som svarade berättar att de under de tre senaste åren har övervägt att byta arbetsplats eller bransch på grund av det uttröttande arbetet. Många upplever också en konflikt mellan sina styrkor och arbetslivets förväntningar. Specialisten påminner om att mellandagarna under julen erbjuder en bra paus att ta sig en funderare över det egna välbefinnandet i arbetet och de frågor som är de allra mest betydelsefulla.

Enligt den enkätundersökning som YTK -Föreningen lät göra, upplever t.o.m. 56 procent att de kommer åt att utnyttja sitt kunnande och dina färdigheter bäst i arbetslivet, men att ett alltför uttröttande arbete å andra sidan kan bli ett belastande hinder för arbetstagarens potential. Hela 28 procent (K 32 %, M 24 %) av dem som svarade på enkäten säger att de under de tre senaste åren har övervägt att byta arbetsplats eller sektor på grund av utbrändhet. 17 procent av dem som svarade har på grund av det redan bytt bransch eller arbetsplats. Erfarenheten av utmattningen accentuerades speciellt hos kvinnorna.  

”Tanken på att byta arbetsplats infinner sig för många, när arbetet börjar kännas tungt”, konstaterar arbetshälsopsykologen Heli Hannonen från Arbetshälsoinstitutet. ”Det hjälper ändå inte enbart alltid, om man inte samtidigt lär sig att påverka belastnings-och resursfaktorerna i sitt arbete samt den egna återhämtningen.” 

Hälften av dem som svarade på enkäten har bytt arbetsplats eller så har arbetsuppgifterna väsentligt förändrats under de tre senaste åren. Den största anledningen till att byta arbetsplats har varit önskan att utvecklas yrkesmässigt och lära sig nytt (34 %). 26 procent av besvararna bytte arbete på grund av bättre lön.

Rädsla bromsar utnyttjande av potentialen

Heli Hannonen betonar att arbetets betydelse är en av hörnstenarna i arbetsvälbefinnandet. Det är viktigt att de egna värdena förverkligas i arbetet och att det är möjligt att utnyttja de egna erfarenheterna och färdigheterna. En konflikt mellan arbetsgivarens förväntningar och de egna orsakar en belastning.

En femtedel av dem som svarat i enkäten (19 % anser att de egna styrkorna och arbetslivets förväntningar inte möts, för i arbetslivet gynnas kunnandet och egenskaperna alltför inskränkt. Besvararna upplever som sina starkaste färdigheter och egenskaper och de färdigheter som hänför sig till karaktärsdragen och annat än det egentliga yrkesmässiga kunnandet, dvs. sådant som bondförnuft, problemlösningsförmåga och förmåga till empati  

I arbetslivet erfar man att det uppskattas en såväl omfattande yrkesmässig kompetens som ett starkt kunnande i en viss arbetsuppgift De sociala färdigheterna upplevdes både som en egen styrka och som något som man värdesätter i arbetslivet.  

Var tionde av dem som svarade (11 %) erkänner att rädslan bromsar ett utnyttjande av den egna potentialen– en rädsla för att man inte kan eller inte är tillräckligt bra. Detta framhävs en aning mera hos kvinnorna än hos männen (K 14 %, M 8 %).  

”En försvagad yrkesmässig självkänsla kan också vara ett symtom på utbränd”, påpekar Hannonen. 

”Det lönar sig alltså att begrunda, om det är fråga om att orka mindre i förening med det, eller om det är fråga om en mera långvarig bristande tilltro till de egna förmågorna, för vilket även brukas termen bluffsyndromet. Orsaken må vara vilken som helst, det lönar sig att dagligen påminna sig själv om vilka de egna styrkorna och goda egenskaperna är. Till exempel mellandagarna under julen erbjuder en bra paus för att ta sig en funderare och fundera över vilka saker som medför känslor av att lyckas.”  

Specialistens preciserade tips för att orka i arbetet för år 2020 

  1. Kom ihåg att regelbundet återkalla i sinnet de egna styrkorna och ge lite beröm åt sig själv varje dag, vecka eller månad över att lyckas. Ge även arbetskamraterna regelbundet beröm.  
  2. Håll fast i regelbundna utvecklingssamtal med dig själv. Skänker mitt arbete mig glädje? Får jag dra nytta av mitt eget kunnande och min potential?  
  3. Sätt upp förnuftiga och realistiska mål och etappmål för dig själv, mot vilka du kan gå. De kan vara t.o.m. mycket små och konkreta.  
  4. Tag lyckan i egna händer. Sträva efter att aktivt påverka din egen roll och dina arbetsförhållanden, om du upplever att du är missnöjd.  
  5. Ge akt på hur du orkar och tala djärvt med din chef om sådana saker som du funderar över. 

* Enkäten genomfördes som en online-enkät 16.–29.4.2019. Den besvarades av totalt 9826 personer.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn