Coronavirus – resor och lönebetalning

Katja Halonen, Teperi & Co Oy

Coronaviruset har väckt frågor och problemsituationer av många slag Speciellt i fokus har varit frågor som gäller resor under fritiden och återkomsten till arbetet samt lönebetalningen. I texten nedan har de vanligaste frågorna i ämnet besvarats.

Kan arbetsgivaren förbjuda en arbetstagare att resa utomlands?

Arbetsgivaren har inte rätt att förbjuda en arbetstagare att resa utomlands under fritiden eller ens till coronavirusets riskområden. Ifall arbetsgivaren har gett instruktioner eller till och med förbjudit arbetstagaren att resa, kan det inte bli följder för arbetstagaren av att ha brutit mot förbudet. Ifall arbetstagaren under sin resa drar på sig smitta, har arbetsgivare en normal lönebetalningsskyldighet för sjukdomstiden.

Kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren tillträde till arbetsplatsen, om arbetstagaren har återvänt från utlandet?

Arbetsgivaren kan besluta att en arbetstagare som återkommer från ett visst område inte under en viss tidsperiod får komma till arbetsplatsen. Eftersom det är fråga om arbetsgivarens egna direktiv och bestämmelser, har arbetsgivaren skyldighet att betala arbetstagaren normal lön.

Har arbetsgivaren lönebetalningsskyldighet, om arbetstagaren insjuknar i coronavirus?

Då en arbetstagare insjuknar i coronavirus, har arbetsgivaren normal lönebetalningsskyldighet för sjukdomstiden enligt arbetsavtalslagen eller kollektivavtalet. Ifall arbetstagare förordnas isolering med stöd av lagen om smittosamma sjukdomar, betalar Fpa ut åt arbetstagaren dagpenning vid smittosam sjukdom till beloppet av det fulla inkomstbortfallet. Till den del som arbetsgivaren betalar lön för sjukdomstiden åt arbetstagaren, betalas dagpenning vid smittosam sjukdom till arbetsgivaren.

Har arbetsgivaren lönebetalningsskyldighet, om arbetstagarens barn insjuknar i coronavirus?

Ifall arbetstagarens barn har insjuknat i coronavirus, har arbetstagaren rätt att utebli från sitt arbete enligt stadgandet om tillfällig vårdledighet i arbetsavtalslagen eller enligt det kollektivavtal som tillämpas. Förutsättningen är i allmänhet bland annat att det insjuknade barnet är under 10 år. Frånvaron i arbetet kan enligt arbetsavtalslagen vara i högst fyra dagar. Arbetsgivaren är skyldig att till den arbetstagare som vårdar ett sjukt barn betala lön enligt bestämmelsen i det kollektivavtal som ska tillämpas. Om inte något kollektivavtal tillämpas , finns det inte någon lönebetalningsskyldighet med stöd av stadgandena i arbetsavtalslagen.

En arbetstagare har rätt att vara borta från sitt arbete även om stadgandet om tvingande familjeskäl till frånvaro enligt arbetsavtalslagen eller förutsättningarna för en bestämmelse i arbetsavtalet, som motsvarar detta, blir uppfylld. Förutsättningen för frånvaron är att arbetstagarens direkta närvaro hemma är nödvändigt på grund av att barnet eller dess vårdare har insjuknat. Rätten att vara borta från arbetet upphör, då vården av barnet har blivit ordnad eller arbetstagarens direkt närvaro inte längre är nödvändig till exempel på grund av barnets hälsotillstånd. Arbetsgivaren har inte skyldighet att betala lön åt arbetstagaren för frånvaro på grund av tvingande familjeskäl.

En arbetstagare som vårdar sitt sjuka barn har dock rätt till dagpenning vid smittosam sjukdom av Fpa, om arbetstagarens barn under 16 år genom myndighets åtgärd har förordnats i isolering i sitt hem och arbetstagaren på grund därav är hindrad från att utföra sitt arbete.

Har arbetsgivaren lönebetalningsskyldighet, om arbetstagaren eller arbetstagarens barn förordnas i karantän?

Arbetsgivaren har inte lönebetalningsskyldighet för tiden i karantän, om inte annat avtalats i det kollektivavtal som ska tillämpas. Arbetstagaren är berättigad till dagpenning för smittosamma sjukdomar, vilken betalas ut av Fpa. Dagpenningen vid smittosam sjukdom är en ersättning till fulla beloppet av inkomstbortfallet.

Ifall en arbetstagares barn är förordnat i karantän, har arbetsgivaren inte heller lönebetalningsskyldighet. Arbetstagaren ska ändå godkänna orsaken till frånvaron. Arbetstagaren har rätt till dagpenning vid smittosam sjukdom även då dennes barn under 16 år har förordnats i karantän och arbetstagaren måste utebli från arbetet av denna orsak.

Har arbetsgivaren lönebetalningsskyldighet, om arbetstagaren hamnar i karantän utomlands?

En arbetstagare kan under sin arbets- eller fritidsresa hamna i karantän i utlandet. För en arbetsresas del är rekommendationen att arbetsgivaren har lönebetalningsskyldighet också för den tid återkomsten till arbetet är förhindrad samt skyldighet att ersätta de kostnader som orsakats av eventuella extra övernattningar eller av att flygen flyttats. En arbetstagare är, då denne befinner sig inom EU-området, berättigad till dagpenning vid smittosam sjukdom. Ifall arbetsgivaren betalar lönen, betalas dagpenningen vid smittosam sjukdom till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har inte lönebetalningsskyldighet, ifall arbetstagaren på sin resa under fritiden försätts i karantän och inte heller kan återkomma till arbetet då ledigheten upphör. Det är ändå fråga om en tillåten frånvaro, men utan lön. Ifall karantänen har förordnats inom EU-området, har en arbetstagare rätt till dagpenning vid smittosam sjukdom.

Hur gå till väga i en situation med insjuknande eller karantän?

Det viktigaste både vid en situation med insjuknande och karantän är att omedelbart informera arbetsgivaren om insjuknandet eller att man hamnat i karantän samt att hålla arbetsgivaren informerad om det aktuella läget. I sjukdomsfall är det bra att förhöra sig hos arbetsgivaren om, huruvida det i sådana exceptionella förhållanden krävs läkarintyg om frånvaron. Ifall arbetsgivaren kräver ett intyg, är det bra att per telefon konsultera företagshälsovården eller hälsocentralen och höra sig för om det är möjligt att få ett sjukledighetsintyg exempelvis genom fjärrkonsultation. I karantänfall ska, om arbetsgivaren det kräver, begäras ett intyg om förordnandet i karantän av myndigheten i det aktuella landet.

För en ansökan om dagpenning vid smittosam sjukdom behöver arbetstagaren ett beslut som fattats v den läkare som ansvarar för kommunens eller sjukvårdsdistriktet smittosamma sjukdomar, om arbetstagarens uteblivande från arbetet, om isolering eller karantän. Dessutom ska arbetsgivaren lämna en utredning om inkomstbortfallet.

Katja Halonen, advokat, jur, MBA, Teperi & Co Oy

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn