Avslutades anställningsförhållandet under permitteringen? Läs detta!

Sofia Härmä

För hösten kan det i någon mån motses nya samarbetsförhandlingar när coronakrisen drar ut på tiden. Dessutom bedömer man att permitteringar i många branscher förändras till uppsägningar. Vi har här sammanställt i denna blogg ett aktuellt informationspaket om uppsägningstid och avslutat anställningsförhållande under tiden för permittering.

Enligt vår Medlemspuls -enkät i augusti bedömde redan över hälften av de permitterade medlemmarna (56 %) att deras anställningsförhållande förblir det samma eller att permitteringen fortsätter under det följande halvåret.

Rättigheter och skyldigheter under permitteringstiden

Då ett anställningsförhållande avslutas med en uppsägning är det i slutet av anställningsförhållandet en uppsägningstid, under vilken anställningstidens rättigheter och skyldigheter alltjämt är i kraft. Utgångspunkten är alltså att arbetstagaren ska arbeta uppsägningstiden underställd arbetsgivaren mot lön. 

Om arbetstagaren inte följer uppsägningstiden, har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala lön och arbetstagaren kan bli tvungen att betala ersättning för den tid som inte blivit följd. 

Ibland kan arbetsgivaren slopa skyldigheten till arbete för uppsägningstiden. Arbetsgivarens skyldighet att betala lön avlägsnas inte, utan arbetsgivaren ska betala lön för uppsägningstiden åt arbetstagaren.

Begär ett skriftligt meddelande av din arbetsgivare om att arbetsskyldigheten i händelse av eventuella oklara situationer.

Uppsägningstidens längd

Enligt arbetsavtalslagen (55/2001) kan arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan komma överens om uppsägningstiderna, om bara uppsägningstiden inte överskrider sex månader. Det kan dock i kollektivavtalen finnas tvingande stadganden om uppsägningstider, en hänvisning till arbetsavtalslagen eller en möjlighet att avtala om uppsägningstidpunkten, så kontrollera det kollektivavtal som tillämpas på ditt arbetsavtal

Ofta har det i arbetsavtalen för uppsägningstiden avtalats ”lagens allmänna uppsägningstider”. I arbetsavtalslagen har det avtalats om de allmänna uppsägningstiderna, vilka iakttas då annat inte har överenskommits av parterna.

Det som avtalats i arbetsavtalet eller ett tvingande stadgande i kollektivavtalet åsidosätter alltså den uppsägningstid som finns i lagen. Om inte annat avtalas, är de uppsägningstider som ska iakttas då anställningsförhållandet fortgått utan avbrott:​​​​​​​

Då arbetsgivaren säger upp arbetstagaren

Anställningsförhållandets varaktighet
Uppsägningstid
Högst ett år
14 dagar
Över 1 år – högst 4 år
En månad
Över 4 år – högst 8 år
Två månader
Över 8 år – högst 12 år
Fyra månader
Över 12 år
Sex månader

Då arbetstagaren säger upp sig

Anställningsförhållandets längd
Uppsägningstid
Högst fem år
14 dagar
Över fem år
En månad

Återtagningsplikt

En arbetstagare som under tiden 1.4.–31.12.2020 har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker ska återanställas, om arbetsgivaren för samma uppgifter eller uppgifter av liknande slag behöver arbetstagare inom 9 månader efter att anställningsförhållande upphört.

Hur inverkar en permittering då arbetsgivaren säger upp?

Då arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagare, ska arbetsgivaren åt arbetstagaren betala en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden. Arbetsgivaren kan av lönen för uppsägningstiden dra av lönen för 14 dagar, ifall arbetsgivaren vid permitteringen har brukat en tid för permitteringsmeddelandet på över 14 dagar.

Hur inverkar permitteringen då arbetstagaren säger upp sig?

Utgångspunkten är att en arbetstagare har rätt att säga upp sig under permitteringstiden utan uppsägningstid, men arbetstagaren har inte heller rätt att få lön för uppsägningstiden. Ifall arbetstagaren känner till tiden då permitteringen upphör, har arbetstagaren dock inte rätt att säga upp sig utan uppsägningstid under en tid av sju dygn som föregår tidpunkten då permitteringen upphör. 

Vad är permittering på oviss tid?

Om en permittering på heltid har varat i en följd minst 200 kalenderdagar eller permitteringen är en s.k. permittering på oviss tid, har arbetstagaren rätt, då han eller hon säger upp sig, att få ersättningar i samma mån som lönen för den uppsägningstid som avses att iakttas av arbetsgivaren.

Arbetstagaren har ändå inte trots lönen en arbetsplikt under uppsägningstiden, eftersom det anses att anställningsförhållandet har upphört på grund av orsaker som beror av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har rätt att avkorta uppsägningstidens lön med 14 dagar, om denne då permitteringen börjar har brukat en tid på över 14 dagar för permitteringsmeddelandet. 

Permittering i en följd uppfylls i regel inte för den som permitterats på deltid. Undantagsvis kan det för en arbetsgivare även uppkomma skyldighet att betala lön åt den som permitterats på deltid, om arbetstagaren har varit i arbete endast en mycket liten del av den regelbundna arbetstiden eller om arbetsgivaren har kallat arbetstagaren till arbete enbart för att undvika att gränsen på 200 dagar ska uppfyllas.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn