Är du orolig över coronavirusets inverkan på arbetet?

Sofia Härmä, juristpraktikant

Är du på väg att bli permitterad eller uppsagd? Behöver du information om förändringar i anställningsförhållanden? Har du blivit utan lön på grund av arbetsgivarens konkurs? Det försämrade corona- och sysselsättningsläget orsakar, förståeligt nog, stor oro och osäkerhet bland många av våra medlemmar. Vi har sammanställt ett informationspaket med de vanligaste frågorna från början av året.

Tiden för meddelande om permittering

Om arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte skäligen kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren, kan arbetsgivaren permittera arbetstagaren helt eller delvis. Arbetsgivaren måste iaktta tiden för meddelande om permittering antingen enligt arbetsavtalslagen (14 dagar) eller enligt kollektivavtalet. Den tillfälliga lagändringen på grund av coronaviruset, där tiden för meddelande om permittering var 5 dagar, upphörde i december 2020. Permitteringsmeddelandet ska ange: orsakerna till permitteringen, när permitteringen börjar samt dess längd eller uppskattade längd. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren ge ett skriftligt intyg om permittering. Om man inte kan ge permitteringsmeddelandet personligen, får det skickas per brev eller elektroniskt med iakttagande av samma tid för meddelande om permittering. 

Permittering på viss tid eller tillsvidare?

Om arbetsgivarens möjlighet att erbjuda arbetstagaren arbete tillfälligt har försämrats kan arbetstagaren permitteras på visstid. Som tillfällig försämring av arbetssituationen betraktas det att förutsättningarna att erbjuda arbete har minskat och varar i högst 90 kalenderdagar. Varaktigheten för visstidspermittering ska anges exakt. 

Om arbetsgivaren har produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker för att säga upp arbetsavtalet, kan arbetsgivaren permittera arbetstagaren tillsvidare. Arbetstagaren måste underrättas om att permitteringen upphör minst 7 dagar innan arbetet fortsätter. Arbetsgivaren är inte bunden av den uppskattade tiden för en tillsvidarepermittering, och en ny anmälan om permittering måste inte ges även om uppskattningen varit felaktig.  

Permittering på heltid i minst 200 dagar

Om en permittering på heltid varat i minst 200 dagar utan avbrott, har den permitterade arbetstagaren rätt att vid egen uppsägning få en ersättning, vars belopp motsvarar lönen för den uppsägningstid som arbetsgivaren iakttar. Anställningsförhållandet upphör då genast och arbetstagaren är inte skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden, även om arbetstagaren får ersättning på basis av den uppsägningstid som är avsedd att iakttas vid en uppsägning av arbetsgivaren. Vid långvarig permittering på oviss tid är det på sätt och vis arbetsgivaren som har orsakat att anställningsförhållandet upphör, trots att det är arbetstagaren som har sagt upp sig. 

Permittering av visstidsanställd

Under de tillfälliga lagändringarna på grund av coronaviruset kunde en visstidsanställd permitteras på samma villkor som en tillsvidareanställd. Från och med 1.1.2021 kan en visstidsanställd permitteras endast om den arbetstagare som vikarieras kan permitteras. Om en visstidsanställd har permitterats senast 31.12.2020, kan hen ha permitterats på samma villkor som en arbetstagare med tillsvidareanställning. Läs mer om permittering av visstidsanställd.

När arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagare

Om arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagare så att arbetsavtalet upphör under permitteringen, har arbetstagaren rätt att få lön för uppsägningstiden. Arbetsgivaren får dra av 14 dagars lön från uppsägningstidens lön om arbetstagaren har permitterats med iakttagande av tiden för meddelande om permittering (14 dagar) antingen enligt lagen eller enligt kollektivavtalet. Läs mer om uppsägning under permittering.

Meddelande om uppsägning

Meddelandet om upphävande av arbetsavtalet ska tillställas arbetstagaren personligen. Om det här inte är möjligt får meddelandet skickas per brev eller elektroniskt. Ett sådant meddelande anses ha kommit till mottagarens kännedom senast den sjunde dagen efter att det har skickats. Om arbetstagaren är på semester, träder en uppsägning som grundar sig på ett meddelande som skickats per brev eller elektroniskt i kraft tidigast dagen efter det att semestern upphörde. Arbetsgivaren ska på arbetstagarens begäran utan dröjsmål skriftligen underrätta arbetstagaren om det datum då arbetsavtalet upphör att gälla samt om de orsaker till uppsägning eller hävning som arbetsgivaren känner till och på basis av vilka arbetsavtalet har avslutats. 

Arbetsgivaren har försatts i konkurs och lönerna är obetalda

Vad ska man göra om en arbetsgivare som har obetalda löner försätts i konkurs? Eller om arbetsgivaren är insolvent på grund av andra orsaker? Läs mer om lönegarantin här.

YTK-FÖRENINGENS BLOGG

YTK-Föreningens blogginlägg diskuterar sådant som gäller arbetsliv och medlemsförmåner. Bloggen är inte avsedd för att ge råd. Om du behöver juridisk rådgivning i anställningsfrågor, kontakta vår juridiska rådgivning om anställningsförhållanden. Det här blogginlägget grundar sig på lagstiftning, så observera att ditt arbetsavtal kan ha avtalat om något annat genom ett kollektivavtal eller lokalt avtal.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn