Vad kan dras av i beskattningen? Kom åtminstone ihåg de här!

Det är den tiden på året igen – nämligen tiden för att kontrollera förhandsifyllda skattedeklarationer. Det exceptionella året 2020 ökade distansarbete kraftigt och många har möjlighet till skatteavdrag i anknytning till det. Till din hjälp har vi sammanställt en checklista med avdrag som du som förvärvsinkomsttagare kan ha rätt till. Läs mer och gör skatteavdrag enkelt!

I skatteavdragen ska förvärvsinkomsttagaren åtminstone ta hänsyn till resekostnader, hushållsavdrag, medlemsavgifter för arbetsmarknadsorganisationer, kostnader för förvärv av inkomst och ränta på skulder. Förvärvsinkomsten omfattar bland annat löneinkomst, pensionsinkomst och beskattningsbara sociala förmåner, såsom arbetslöshets- och föräldradagpenning.

Det lönar sig att vara extra noggrann med avdragen om du på grund av undantagsförhållanden gick över till att arbeta hemifrån. Avdrag relaterade till distansarbete redovisas som utgifter för förvärv av inkomst.

Kom ihåg att kolla i din förhandsfyllda skattedeklarationer:

 • Utgifter för förvärv av inkomst dras av från förvärv av löneinkomst. Skattemyndigheten gör automatiskt ett avdrag för varje 750 euro. Om utgifterna för av inkomst överstiger detta belopp redovisas de i sin helhet i avdragen. Kostnader för att förvärv av löneinkomst inkluderar till exempel arbetsrum (för distansarbete), egna arbetsredskap, yrkeslitteratur, utbildningskostnader och förtroendevalda personers utgifter. Det finns en separat punkt i deklarationen för avdrag för tjänstelägenheter och avdrag.

  Distansarbete
  Under år 2020 har många av oss arbetat på distans och har därför också rätt till avdrag för arbetsrum. Avdrag beviljas för:

  a) Enligt det schablonmässiga avdraget för arbetsrum, inklusive arbetsrummets hyra, möbler, ljus, el, värme och städning. Ingen utredning över utgifter behöver lämnas in. Om också maken använder lägenheten för att arbeta på distans har båda rätt till sina egna avdrag. Avdraget beror på antalet distansarbetsdagar:

  900 euro om du arbetar på distans under mer än 50 % av det totala antalet arbetsdagar per år

  450 euro om du arbetar på distans högst 50 % av det totala antalet arbetsdagar per år

  225 euro om du använder arbetsrummet för att skaffa tillfälliga sidoinkomster

  eller

  b) Enligt faktiska kostnader som ger rätt att i beskattningen dra av de kostnader för möbler och hyra, belysning och uppvärmning som arbetsrummet orsakat. Vid behov ska det vara möjligt att bevisa kostnaderna genom styrkande dokument. Om makarna använder samma lägenhet för att arbeta på distans och båda kräver avdrag baserat på faktiska utgifter, fördelas det belopp som ska dras av mellan dem på grundval av en separat utredning.

  Utöver avdraget för arbetsrum kan självinköpta (ej tillhandahållna av arbetsgivaren eller lånade) verktyg, såsom dator, display och tangentbord samt eventuella relaterade förvärvs- och reparationskostnader, dras av från avdraget för arbetsrum:

  Om införskaffningspriset inte överstiger 1000 euro/verktyg kan kostnaderna dras av under införskaffningsåret.

  Verktyg på mer än 1000 euro dras årligen av med 25 % i avskrivningar.

  Kostnader för självbekostade dataförbindelser kan också dras av:

  Avdraget är 50% när dataförbindelsen delvis används för arbetsändamål, eller

  100 % om förbindelsen bara används för arbete.

  Vid rapporteringen av alla avdrag för utgifter för förvärv av inkomst, ta dock hänsyn till skattemyndigheternas automatiska avdrag på 750 euro för varje person.

  Obs! Efter THL:s rekommendation för ansiktsmasker, som trädde i kraft den 13.8.2020, kan du dra av kostnaderna för inköp av ansiktsmasker som utgifter för förvärv av inkomst om du behöver en mask i ditt arbete och arbetsgivaren inte har bekostat dem för dig.

 • Avdragsgilla resekostnader är relaterade till att vara på arbetet och att arbeta. Till exempel är resekostnader mellan hem och arbete avdragsgilla. Självriskbeloppet för resekostnader är år 2020 750 euro, dvs.utgifter som är mindre än detta kan inte dras av i beskattningen. Det maximala avdraget är 7000 euro.

  Resekostnader beräknas alltid enligt det billigaste resesättet. Med andra ord kan en person som tar sig till arbetet med kollektivtrafik dra av kostnader enligt det billigaste resesättet, till exempel månadsbiljetter för bussar. Avdrag fås inte för semester- eller distansarbetsdagar, dvs. resekostnader kan endast dras av enligt faktiska utgifter (om de överstiger självriskandelen).

  I beskattningen är godtagbara skäl till användning av egen bil:

  kollektivtrafik är inte alls tillgänglig

  gångavstånd överskrider 3 kilometer i ena riktningen (inklusive promenad från transportfordonens hållplatser till målet)

  väntetiden för tur-returresan med kollektivtrafik är minst 2 timmar

  resan börjar mellan 00:00 och 05:00

  Skatteavdrag accepteras inte för resekostnader till exempel av skäl som att den egna bilen är snabbare än kollektivtrafik, eller att du på arbetsresan för dina barn till dagvård eller skola. Om du har resekostnader som ur skattmyndigheternas synvinkel berättigar dig till avdrag för användning av egen bil, kommer utgifterna under år 2020 att beräknas enligt 0,25 e/km.

  Obs! Efter den maskrekommendation som Institutet för hälsa och välfärd utfärdade den 13.8.2020 kan resekostnader dras av från de masker du köper själv, som du bär i kollektivtrafiken på resor mellan hem och arbete. Avdraget beräknas till två euro per dag när du reser mellan hem och arbete.

 • Om du under 2020 har förvärvat tjänster från ett företag registrerat i förskottsuppbördsregistret eller anställt en arbetstagare för att utföra arbete som berättigar till avdrag har du rätt till hushållsavdrag.

  • Jobb som berättigar till avdrag är till exempel:
  • renoveringsarbete (t.ex. badrumsrenovering, målningsarbete, elarbete, installation av säkerhetslås)
  • städning och annat hushållsarbete (t.ex. matlagning, underhåll av kläder, trädgårdsarbete, snöröjning)

  vård- och omsorgsarbete (t.ex. vård av barn, äldre och funktionshindrade, tvätt och påklädning samt hjälp i butiker, och med att uträtta ärenden på bank eller apotek)

  Skatteavdraget kan göras för arbete som utförs i din egen bostad, fritidsbostad, dina föräldrars eller mor- och farföräldrars hem, oavsett om det är ägarbostad eller en hyrda bostad. Avdrag får dock endast göras för arbetets del. Resekostnader eller förnödenheter är till exempel inte avdragsgilla. Du kan inte heller få avdrag om du får stöd för din arbetsprestation med tjänstesedlar eller till exempel stöd för egenvård eller hemvårdsstöd för barn.

  Renoveringar eller nybygge av investeringsbostäder är inte berättigade till hushållsavdrag. På skatteförvaltningens webbplats finns en omfattande tabell med exempel där det finns mer detaljerad information om avdragsgillt arbete specifikt för varje fall.

  Självrisken för hushållsavdraget år 2020 är 100 euro och det maximala avdraget är 2250 euro/person. I beskattning kan du dra av 40 % av arbetsrelaterade kostnader när tjänsten har köpts från företaget. Om du har anställt en utomstående (inte bosatt i samma hushåll) person för arbete kan du dra av 15 % av lönen utöver arbetsgivarens sidokostnader.

  Hushållsavdraget är personligt och tillsammans med maken/makan kan totalt 4 500 euro per år dras av. Om ditt avdragsbelopp överskrids kommer Skatteförvaltningen automatiskt att dra av resten av utgifterna från makens skatt, huruvida han eller hon har deltagit i de avdragsgilla kostnaderna.

 • Du kan också dra av medlemsavgifterna för arbetslöshetskassan i din beskattning. Oftast får skattemyndigheterna automatiskt medlemsinformation från organisationer och kassor, och avdragen har markerats på den förifyllda skattedeklarationen. Det är ändå bra att kontrollera att informationen i rapporten är korrekt.

 • Du kan dra av ränta på skatter enligt betalningsår, antingen helt eller delvis. Avdragsgill ränta på skulder inkluderar:

  • ränta på bostadsskuld (eget eller familjens permanenta hem)
  • ränta på skuld för första bostad (eget eller familjens permanenta hem)
  • ränta på skuld för förvärv av inkomst (t.ex. skuld vid förvärv av investeringsbostad)
  • viss ränta som betalats på garantiskulden

  Ränta på konsumentkredit och studielån är inte avdragsgilla. År 2020 är till exempel rätten att dra av ränta som betalas på bostadslån 15 %. Räntekostnader dras vanligtvis av från kapitalinkomster. Om kapitalinkomster inte finns, eller om avdragens antal överskrider kapitalinkomstbeloppet, uppstår ett underskott. I detta fall dras 30 % av skatterna på förvärvsinkomst från skatteprocenten för kapitalinkomster som underskottsgottgörelse.

  Det maximala beloppet för underskottsgottgörelser per år är 1400 euro, men om du har minderåriga barn kommer underskottsgottgörelsen att öka. Det finns också andra villkor och undantag relaterade till underskottsgottgörelsen, så om du är berättigad till den lönar det sig att läsa mer på skattemyndigheternas webbplats.

  I de flesta fall tillhandahåller banker och andra kreditutgivare uppgifterna direkt till Skatteförvaltningen, och din uppgift blir bara att kontrollera uppgifternas riktighet.

Basuppgifter om förhandsfylld skattedeklartion

 • Skattedeklarationen är en beräkning av din inkomst från föregående år och de skatter som betalats för inkomsterna. Där framgår det om du har betalat ett tillräckligt belopp eller till och med för mycket skatt på din inkomst, dvs. om du eventuellt kan ha rätt till skatteåterbäring, eller om du måste betala tillbaka skatter, dvs. kvarskatt till Skatteförvaltningen.

  I beskattningsbeslutet anges också slutdatumet för din personliga beskattning och datum för betalning av återbetalningar, eller förfallodatum för den kvarskatt som bestäms på basis av den. Det är en bra idé att gå igenom skattedeklarationen noggrant och kontrollera uppgifternas riktighet. Om du lägger märke till fel, kom ihåg att rapportera dem till skattemyndigheterna senast det förfallodatum som anges i deklarationen. Deklarering av avdrag och korrigering av data skjuter vanligtvis upp betalningsdatumen, och då får du också ett nytt beskattningsbeslut. Korrigeringar som görs av maken/makan kan också påverka datumen.

  Vid skatteåterbäring och kvarskatt är gränsen i euro 10 euro. Belopp som är mindre än det återbetalas eller återkrävs alltså inte. Återbetalningar betalas på det datum som anges i skattedeklarationen till ett konto som du har meddelat till Skatteförvaltningen. Om du ska få återbetalningar, kom ihåg att kontrollera ditt kontonummer i MinSkatt. Om kvarskatten är 170 euro eller mer delas betalningarna in i två rater.

 • Som mottagare av förvärvsinkomst har du rätt till olika skatteavdrag. Avdragen minskar det skattebelopp som ska betalas och har därför en väsentlig inverkan på beloppen för återbetalning eller kvarskatt. Skatteförvaltningen beräknar automatiskt vissa avdrag för den förhandsifyllda skattedeklarationen, till exempel avdrag för förvärv av inkomst, förvärvsinkomstavdrag, pensionsinkomstavdrag och invalidavdrag. En del av avdragen måste du ändå deklarera själv.

  De vanligaste avdrag som ska deklareras själv finns listade i den här artikeln. När du har fått din skattedeklaration och kontrollerat informationen kan du rapportera skatteavdragen fram till förfallodagen bekvämt på nätet genom att logga in på MinSkatt. Det lyckas också med papperspost, men då måste man se till att rätta blanketter har kommit till Skatteförvaltningen innan förfallodatumet.

  Du kan se förfallodatumet för att korrigera din egen skatteinformation i din skattedeklaration och i MinSkatt. Om det inte finns något att korrigera i din skattedeklaration behöver du inte göra någonting.

Linkki kyselyyn