YTK-Föreningen erbjuder för kompletta medlemmar och studerandemedlemmar extra skydd och tjänster som hänför sig till arbetslivet

Hos oss får du skydd och stöd för din individuella arbetskarriär oberoende av bransch.

YTK-Föreningen är grundad år 2005 för att förbättra medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och rättsliga förmåner. Föreningen erbjuder för dig en rättsskyddsförsäkring, professionell ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden samt en möjlighet att får juridiska rådgivning för anställningsförhållandet per telefon.

Dessutom erbjuder vi för dig olika slags möjligheter att förbättra dina förutsättningar för jobbsökandet. Du kan studera självständigt  i nätet med hjälp av biblioteket för videoträning utan avgift eller skaffa dig personlig karriärträning till medlemspris. 

 • Du kan höra till YTK-Föreningen antingen genom ett komplett medlemskap eller studerandemedlemskap.

  Ett komplett medlemskap innebär att du hör till både Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen. Som medlem i arbetslöshetskassan tryggar du för dig inkomstrelaterade förmåner. t.ex. i händelse av arbetslöshet och som medlem i föreningen kan du dra nytta av alla medlemsförmåner allt från juridisk rådgivning för anställningsförhållandet till olycksfallsförsäkring för fritiden.

  Som studerande kan du ansluta dig till YTK-Föreningen utan att vara medlem i arbetslöshetskassan. Om du arbetar vid sidan om studierna, lönar det sig för dig ändå att välja ett komplett medlemskap. Bara som medlem i arbetslöshetskassan kan du samla in rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Det lönar sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan, om du arbetar minst 18 timmar i veckan. Läs mera om inkomstrelaterad dagpenning. 

 • YTK-Föreningens medlemsavgift är en avgift per kalenderår. Medlemsavgiften år 2019 är 18 euro. Medlemsavgiften ska betalas i sin helhet oberoende av vid vilken tid på året man ansluter sig till föreningen eller utträder ur den.

  Den första fakturan för medlemsavgiften postas genast efter att medlemsansökan blivit godkänd. I fortsättningen sänds fakturan för medlemsavgiften under januari månad. Vid betalningen av den första fakturan lönar det sig att göra en fullmakt för e-faktura åt YTK-Föreningen, varvid du får de följande fakturorna direkt till din nätbank.

  En obetald medlemsavgift leder till uteslutning ur medlemskapet och då upphör också det försäkringsskydd som föreningen erbjuder. Betala alltså medlemsavgiften i tid.

 • Den högsta beslutanderätten hos YTK-Yhdistys ry:n utövas av föreningens årsmöte, som väljer en styrelse och ordförande. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser en sekreterare för styrelsen.

  YTK-Yhdistys ry:s styrelse 
  Junno Roine (ordförande)
  Tuomas Helle (vice ordförande)
  Auli Hänninen
  Artti Aurasmaa
  Mikko-Pekka Hanski
  Sanna Alamäki

  YTK-Yhdistys ry:s ledning
  Maarit Ojala (klientrelationschef)

 • På finska:

  Rekisteröity 2.1.2019

  1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on YTK-Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Loimaan kaupunki.

  2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
  YTK-Yhdistys ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys valvoo ja parantaa jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja, ja kehittää heidän yhteistoimintaansa.

  Yhdistys seuraa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista kehitystä ja tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Yhdistys auttaa neuvoin jäseniään saamaan oikeusturvaa työ- tai virkasuhteiden päättymiseen liittyvissä riidoissa.  Yhdistys voi ohjata ja neuvoa jäseniään työelämään liittyvissä asioissa tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

  3 § Jäsenet
  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenenä oleva tai jäseneksi liittyvä Suomessa asuva ja palkkatyötä tekevä toimihenkilö tai työntekijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisäksi yhdistys voi hyväksyä jäsenikseen Suomessa asuvia opiskelijoita. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä myös yrityksiä ja yhteisöjä.

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

  Jäsen erotetaan yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai eronnut tai erotettu Yleisen työttömyyskassan YTK jäsenyydestä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksen erottamisesta tekee hallitus.

  5 § Jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

  6 § Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä.

  Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa nolla, yksi tai kaksi hallituksen muuta jäsentä. Erovuoroisuus ratkaistaan aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

  8 § Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  9 § Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdessä tai useammassa valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

  Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

  11 § Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolamas vuosi ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti sekä vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallistuksen jäsenten palkkiot

  9. valitaa yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  10. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä (2-5) seuraavalle vuodelle

  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


 • Om du är en komplett medlem i YTK, avslutas medlemskapet i YTK-Föreningen automatiskt, då medlemskapet i Allmänna arbetslöshetskassan YTK upphör.

  Om du önskar avsluta endast medlemskapet i YTK-Föreningen, fortlöper medlemskapet i Allmänna arbetslöshetskassan YTK normalt, men du kan inte längre utnyttja de förmåner som föreningen erbjuder.

  I YTK-Yhdistys ry:s medlemsavgift på 18 euro ingår:

  • juridisk rådgivning om arbetsförhållandet per telefon till enbart telefonavgiftens pris.
  • Professionell ansvarsförsäkring
  • rättsskyddsförsäkring i händelse av tvister om anställningsförhållandet    (förutsätter 6 mån. medlemskap i föreningen)
  • olycksfallsförsäkring för fritiden
  • medlemsförmånerna som erbjuds av samarbetspartner

  Du kan göra anmälan om utträde här eller skicka e-post yhdistys@ytk-yhdistys.fi 

Kontaktinformation

Telefon

YTK-Föreningen 02 760 7630 (må - fre 9 - 11)

E-posti

​​​​​​​yhdistys@ytk-yhdistys.fi

Postadress

YTK-Yhdistys ry
Teollisuuskatu 4
​​​​​​​32200 LOIMAA

Anställningsrådgivning

Som komplett medlem får du juridisk rådgivning om anställningsförhållandet per telefon till priset av ett normalt telefonsamtal. Juristerna i advokatnätverket OpusLex besvarar ditt telefonsamtal vardagar kl. 8-16.

OMA+

Tjänsten Oma+ för en medlem i YTK-Föreningen. I tjänsten ser du situationen för din medlemsavgift, du kan uppdatera dina kontaktuppgifter, skriva ut ett medlembevis och du hittar där de länkar och koder som behövs för att utnyttja förmånerna.

När du för första gången loggar in i tjänsten, så beställ lösenordet till din e-post. Observera att e-postadressen, till vilken du beställer lösenordet, ska vara den samma som du har meddelat till oss
I returmeddelandet får du ett e-postcertifikat och genom att följa länken i meddelandet, kan du precisera ditt eget lösenord och logga in i tjänsten

Linkki kyselyyn