YTK-Föreningen erbjuder för medlemmar extra skydd och tjänster som hänför sig till arbetslivet

  Hos oss får du skydd och stöd för din individuella arbetskarriär oberoende av bransch.

  YTK-Föreningen är grundad år 2005 för att förbättra medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och rättsliga förmåner. Föreningen erbjuder för dig en rättsskyddsförsäkring, professionell ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden samt en möjlighet att får juridiska rådgivning för anställningsförhållandet per telefon.

  Dessutom erbjuder vi för dig olika slags möjligheter att förbättra dina förutsättningar för jobbsökandet. Du kan studera självständigt  i nätet med hjälp av biblioteket för videoträning utan avgift eller skaffa dig personlig karriärträning till medlemspris. 

  • Du kan höra till YTK-Föreningen antingen genom ett komplett medlemskap eller studerandemedlemskap.

   Ett komplett medlemskap innebär att du hör till både Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen. Som medlem i arbetslöshetskassan tryggar du för dig inkomstrelaterade förmåner. t.ex. i händelse av arbetslöshet och som medlem i föreningen kan du dra nytta av alla medlemsförmåner allt från juridisk rådgivning för anställningsförhållandet till olycksfallsförsäkring för fritiden.

   Som studerande kan du ansluta dig till YTK-Föreningen utan att vara medlem i arbetslöshetskassan. Om du arbetar vid sidan om studierna, lönar det sig för dig ändå att välja ett komplett medlemskap. Bara som medlem i arbetslöshetskassan kan du samla in rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Det lönar sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan, om du arbetar minst 18 timmar i veckan. Läs mera om inkomstrelaterad dagpenning. 

  • YTK-Föreningens medlemsavgift är en avgift per kalenderår. Medlemsavgiften år 2022 är 22 €. Medlemsavgiften ska betalas i sin helhet oberoende av vid vilken tid på året man ansluter sig till föreningen eller utträder ur den.

   Den första fakturan för medlemsavgiften postas genast efter att medlemsansökan blivit godkänd. I fortsättningen sänds fakturan för medlemsavgiften under januari månad. Vid betalningen av den första fakturan lönar det sig att göra en fullmakt för e-faktura åt YTK-Föreningen, varvid du får de följande fakturorna direkt till din nätbank.

   En obetald medlemsavgift leder till uteslutning ur medlemskapet och då upphör också det försäkringsskydd som föreningen erbjuder. Betala alltså medlemsavgiften i tid.

  • Den högsta beslutanderätten hos YTK-Yhdistys ry:n utövas av föreningens årsmöte, som väljer en styrelse och ordförande. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser en sekreterare för styrelsen.

   YTK-Yhdistys ry:s styrelse 
   Junno Roine (ordförande)
   Auli Hänninen
   Maija Soininen
   Mervi Airaksinen
   Mikko-Pekka Hanski
   Veera Svahn

   YTK-Yhdistys ry:s ledning
   Ilona Kangas (kund- och kommunikationsdirektör)
   Maarit Ojala (klientrelationschef)

   Läs mer! (på finska)

  • Registrerad 22.11.2019

   1 § Föreningens namn och hemort

   Föreningens namn är YTK -Yhdistys ry och dess hemort är Loimaa stad.

   2 § Föreningens syfte och verksamhet

   För YTK -Yhdistys ry används i dessa stadgar benämningen föreningen.

   Föreningen övervakar och förbättrar medlemmarnas allmänna och gemensamma yrkesinriktade, ekonomiska och rättsliga intressen, och utvecklar deras samverkan.

   Föreningen följer med lagstiftningen och den samhälleliga utvecklingen och gör framställningar och  tar initiativ samt avger yttranden. Föreningen bistår sina medlemmar med råd och förmåner i ärenden som hänför sig till anställnings- och tjänsteförhållanden, fritiden och den yrkesinriktade utvecklingen.

   Föreningen kan vägleda och ge sina medlemmar råd i ärenden som ansluter sig till arbetslivet genom informationsverksamhet och genom att anordna möten, rådgivningar och utbildning. För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot gåvor och testamenten,  äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom samt verkställa lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit behörigt tillstånd. Föreningen kan även utdela stipendier till sina medlemmar för individuell träning.

   3 § Medlemmar

   Medlem i föreningen kan varje tjänsteinnehavare eller arbetstagare bli som är medlem i Allmänna arbetslöshetskassan eller en i Finland bosatt befattningshavare eller arbetstagare som står i beråd att ansluta sig, och som godkänner föreningens syfte och stadgar. Därtill kan föreningen som medlem godkänna i Finland bosatta studerande. Föreningen kan som understödjande medlemmar ha även företag och sammanslutningar. 

   Medlemmarna upptas av föreningens styrelse på ansökan.

   4 § Utträde och uteslutning av medlemmar

   En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla det till styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela om utträdet på föreningens möte. En medlem utesluts ur föreningen, om han eller hon har lämnat sin medlemsavgift som förfallit obetald eller utträtt eller uteslutits ur medlemskapet i Allmänna arbetslöshetskassan YTK eller i övrigt låtit bli att uppfylla de skyldigheter som han eller hon har förbundit sig till genom att ansluta sig till föreningen eller som genom sitt förfarande i föreningen eller utanför den betydligt skadat föreningen eller som inte längre uppfyller de villkor för medlemskapet vilka anges i föreningens stadgar. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

   5 § Medlemsavgift

   Beslut om storleken av den årliga medlemsavgift som tas ut av medlemmarna fattas av föreningens årsmöte. Föreningen kan ha olika medlemsavgiftsklasser enligt de servicehelheter som tillhandahålls för medlemmarna.

   6 § Styrelse

   Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av en ordförande  och 2-5 andra ledamöter, vilka valts av årsmötet. Verksamhetsperioden för ordföranden och styrelsens övriga medlemmar  är kalenderåret. Varje år står noll, en eller två andra ledamöter i styrelsen i tur att avgå. De som står i tur att avgå avgörs till en början av lotten, därefter enligt deras tur att avgå.

   Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt tar inom eller utom sig sekreterare och  andra funktionärer som behövs. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om denna är förhindrad av vice ordföranden, då de anser att anledning till detta föreligger eller då minst hälften av styrelsens ledamöter det kräver.

   Styrelsen är beslutför, då ordföranden eller vice ordföranden och två andra ledamöter är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet av rösterna. Vid lika utfall av röster avgörs ordförandens röst, vid val dock lotten.

   7 § Tecknande av föreningens namn

   Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreteraren eller en av styrelsen särskilt förordnad person, två tillsammans.

   8 § Räkenskapsperiod och revision

   Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

   Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska lämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska avge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor  före årsmötet.

   9 § Föreningens möten

   Föreningens årsmöte hålls i mars-december  på den dag som bestäms av styrelsen.

   Ett extra möte hålls, då föreningens möte möte så beslutar, eller då styrelsen anser att anledning till detta finns eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dygn från det att kravet om att det ska hållas har framförts till styrelsen.

   Vid föreningens möte har varje medlem en röst.

   Beslut av föreningens möte blir, om inte särskilt annat har bestämts, den åsikt som över hälften av de avgivna rösterna har understött. Vid lika utfall av röster avgör rösten av mötets ordförande, vid val dock av lotten.

   10 § Sammankallande av föreningens möten

   Styrelsen ska sammankalla föreningens möten minst sju dagar före mötet i en eller flera tidningar som utkommer riksomfattande.

   För att utöva sin rösträtt på mötet ska en medlem i förväg till föreningen anmäla sitt deltagande i mötet senast före den dag som uppges i möteskallelsen.

   11 § Ordinarie möten

   Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

   1. mötet öppnas

   2. väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

   3. konstateras mötets lagenlighet och beslutförhet

   4. godkänns mötets arbetsordning

   5. presenteras bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande

   6. fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

   7. fastställs verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår

   8. väljs en ordförande för styrelsen vart tredje år och årligen de andra styrelseledamöterna i stället för dem som står i tur att avgå enligt 6 § samt fastställs arvodena för styrelsens ordförande och styrelseledamöterna

   9. väljs en eller flera revisorer och revisorssuppleanter för dem

   10. beslutas om antalet medlemmar i styrelsen (2-5) för det följande året

   11. behandlas andra i möteskallelsen upptagna ärenden

   Ifall en medlem i föreningen önskar få något ärende för behandling på föreningens årsmöte, ska han eller hon meddela om detta skriftligen till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

   12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

   Beslut om att ändra stadgarna och upplösa föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Om en ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska uppges i möteskallelsen.

   Vid en upplösning av föreningen används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på det sätt som det möte som beslutar om upplösningen bestämmer. Vid en nedläggning av föreningen används dess tillgångar för samma ändamål.

  • Om du är medlem både i Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen upphör ditt medlemskap i föreningen automatiskt när medlemskapet i kassan upphör.

   Om du endast vill avsluta ditt medlemskap i YTK-Föreningen fortsätter ditt medlemskap i kassan normalt, men du kan inte längre utnyttja de erbjudanden som föreningen har.

   De här förmånerna ingår i din 22 € euros medlemsavgift i föreningen:

   • En lagkunnig kompis för problem med anställningsförhållandet: Tjänsten, som innehåller en jurists utredningstjänster, kräver att du har varit medlem i föreningen i minst 6 månader.
   • Yrkesansvars- och rättsskyddsförsäkring (kräver 6 månaders medlemskap i föreningen)
   • Olycksfallsförsäkring för fritiden
   • Tjänster såsom stöd för arbetssökning och utveckling av yrkeskompetensen allt från ett omfattande webbutbildningsbibliotek till personlig arbetssökningscoaching
   • Förmåner för välbefinnande och fritid samt inbesparingar på flera olika slags tjänster

   Om du endast vill avsluta ditt medlemskap i YTK-Föreningen, men behålla ditt medlemskap i arbetslöshetskassan ska du anmäla utträdet via OMA+-tjänsten genom att sända ett meddelande om utträde via Meddelanden. Logga in här på OMA+

   Om du däremot vill avsluta hela ditt medlemskap i YTK fyller du i anmälan om utträde här.

  Kontaktinformation

  OMA+

  YTK-föreningsmedlemmarnas egna e-tjänst:

   I tjänsten kan du se information om din medlemsavgift och ditt medlemsintyg samt skicka meddelanden till kundtjänsten och uppdatera dina kontaktuppgifter.
  Du hittar också instruktionerna för hur du använder dina medlemsförmåner, länkar och koder samt webinarieinspelningar här.

  Rättshjälp och anställningsrådgivning

  Som komplett medlem får du juridisk rådgivning om anställningsförhållandet per telefon till priset av ett normalt telefonsamtal. Juristerna i advokatnätverket OpusLex besvarar ditt telefonsamtal mån - tors kl. 9-14.

  Meddelanden

  Om du är medlem i YTK-Föreningen ber vi dig skicka oss ett meddelande i OMA + e-tjänsten.

  ​​​​​​​Du sköter dina frågor kring medlemskapet, medlemsförmåner och fakturering behändigt och datasäkert via meddelandetjänsten. Genom tjänsten kan du också vid behov avsluta ditt medlemskap i YTK-Föreningen.

  Om du ännu inte är medlem kan du sända ditt meddelande per e-post på adressen [email protected].

  Telefon

  YTK-Föreningen svarar på frågor angående medlemskap och medlemskapsförmåner.

  YTK-Föreningen 02 760 7630 

  Telefonrådgivningen är öppen mån - fre kl. 9-11

  ​​​​​​​OBS! Om ditt ärende gäller kassamedlemskap och arbetslöshetsförmåner, kontakta Allmänna arbetslöshetskassan YTK:s kundtjänst

  Postadress

  YTK-Yhdistys ry
  Teollisuuskatu 4
  ​​​​​​​32200 LOIMAA

  Linkki kyselyyn