Rättsskyddsförsäkring (tills 31.12.2017)

Fr.o.m. 1.1. är föreningens medlemmar försäkrade genom professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Den försäkrade kan i verksamhet som hör till den försäkrades befattning eller tjänst orsaka någon annan skada. Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som vållats någon annan, för vilka den försäkrade har ersättningsansvar enligt gällande rätt. Ersättningens maximibelopp vid person- och sakskador är 85.000 €. Den försäkrades självrisk i varje skadefall är 400 €.

Rättsskyddsförsäkringen täcker kostnaderna för att anlita juristhjälp i ärenden som gäller den försäkrades anställnings- eller tjänsteförhållande. Ersättningens maximibelopp i rättsskyddsfallet är 10 000 €. Den försäkrades självrisk i varje rättsskyddsfall är 15 % av kostnaderna, dock minst 250 €.

Som komplett medlem har du en rättskyddsförsäkring i händelse av olaglig uppsägning.

Från försäkringen kan du söka ersättning för advokat- och rättegångskostnader om

 • ditt anställningsförhållande har avslutats av arbetsgivarsidan
 • om det avslutade anställningsförhållandet har bestridits
 • om du har varit medlem i YTK-Föreningen minst 6 mån. vid uppsägningen
 • medlemskapet har varit i kraft under två år och alla de saker som hör till det avslutade                       anställningsförhållandet har inträffat under den tid försäkringen varit i kraft
 • du uppfyller arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa när försäkringsfallet inträffade
 • tvisten ska behandlas i Finland hos tingsrätten, förvaltningsdomstolen, arbetsdomstolen eller i besvärsinstanserna för dem

Försäkringen täcker inte

 • enbart ärenden om lönefordringar
 • brottmål eller ansökningsärenden,
 • ett ärende, där bestridande av ett yrkande inte kan påvisas,
 • motpartens rättegångskostnader,
 • mål på grund av konkurs eller ett företags saneringsförfarande,
 • mål som berör anställnings- eller tjänsteförhållanden som den försäkrade själv avslutat

Försäkringsbelopp och självrisk

Vid rättsskyddsskada är maximibeloppet för ersättningen 10 000 euro. Maximibeloppet för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för kostnader som orsakats, innan tingsrättens huvudförhandling inletts samt för kostnader i ett ärende som avgjorts utan rättegång, är dock högst 5 000 euro.

Självrisken är 15 procent av de kostnader som ska ersättas, dock minst 250 euro.

Det ovan stående är inte en fullständig redogörelse för innehållet i rättsskyddsförsäkringen. Studera försäkringsvillkoren för att få en exakt redogörelse för innehållet.

Försäkringsvillkoren som trätt i kraft 1.1.2017 hittar du här.
(ändring: 8.1.1. andra momentet slopat)

Försäkringsvillkoren som trätt i kraft 1.1.2016 hittar du här.
(ändring: förutsättningen  6 mån. medlemskap vid uppsägningen)

Försäkringsvillkoren som var i kraft till 31.12.2015 hittar du här.

Så här använder du rättsskyddsförsäkringen

 1. Ring eller skicka ett mejl till YTK-Föreningen


  Vi kontrollerar att ditt medlemskap är i kraft och går igenom de allmänna förutsättningarna för att få ersättning.

 2. Välj det ombud du önskar (=jurist/advokat)

  Du kan själv välja ditt ombud. Ombudet ska vara en advokat eller jurist. Om du så önskar kan du leta upp ett lämpligt ombud i advokatnätverket Opuslex som samarbetar med YTK-Föreningen. Nätverkets jurister känner till den försäkring som erbjuds av föreningen och kan handla enligt den.


  Ifall du anlitar en annan jurist än i nätverket Opuslex, så styr ditt ombud till föreningens hemsidor för att bekanta sig med rättsskyddsförsäkringens villkor och hur ersättning söks.

 3. Sök ersättning via ombudet

  För att du ska få rättsskyddsförmånen ska det skriftligen anmälas till försäkringsgivaren (LokalTapiola) i förväg. Juristen gör upp ansökan och skickar den till LokalTapiola.

 4. Invänta ersättningsbeslutet

  Försäkringsgivaren ger ett skriftligt ersättningsbeslut.

 5. ​​​​​​​

Hur göra upp ansökan om rättskyddsersättning

Ansökan om rättsskydd hittar du här.
När du gör upp en ansökan om rättsskydd så använd följande kontaktinformation i egenskap av försäkringstagare:

Namn: YTK-Yhdistys Ry
FO-nummer: 2010274-1
Gatuadress: Teollisuuskatu 4
Postnummer: 32200
Postkontor: Loimaa
E-postadress: yhdistys@ytk-yhdistys.fi
Telefonnummer GSM: 02 760 7630
Försäkringens nummer: 1230162-1

Ansökan om rättsskydd skickas till adressen:
LokalTapiola
Rättsskyddsersättningar
02010 LOKALTAPIOLA

Det lönar sig att foga kopior av handlingar som klarlägger ärendets art till anmälan om rättsskydd, t.ex. korrespondens som förts mellan parterna eller av stämningsansökningar eller andra skrifter som sänts till rätten.

LokalTapiola begär vid behov, efter att ansökan om rättsskydd inkommit, tilläggsutredning för att utreda om skadan ersätts. När alla nödvändiga uppgifter finns tillgängliga, ger LokalTapiola ett skriftligt ersättningsavgörande, som sänds till den försäkrade och hans/hennes ombud.

Då rättsskyddsförmån beviljas, ersätter LokalTapiola de direkta och rimliga advokat- och rättegångskostnaderna enligt försäkringsvillkoren.

LokalTapiolas allmänna medlemsrådgivning vid rättsskyddsskador:
Ersättningsrådgivning 09 453 3690, e-post: oikeusturva@lähitapiola.fi

Linkki kyselyyn