PROFESSIONELL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

  Som komplett medlem i YTK har du till ditt förfogande en professionell rättsskyddsförsäkring i händelse av tviste- eller brottmål i anslutning till ditt anställnings- eller tjänsteförhållande. Det lönar sig att teckna en professionell rättsskyddsförsäkring, eftersom rättsskydd som fogats till hemförsäkringen ersätter kostnader endast i ärenden som rör privatlivet.

  Från och med 1.1.2022 är rättsskyddsförsäkring  beviljas av LokalTapiola.

  Kortfattat

  Ur försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstår då ett ärende sköts.

  Förutsättningar för att använda försäkringen:

  • ditt kompletta medlemskap i YTK har varat i minst sex månader då ett försäkringsfall inträffar,
  • om ditt kompletta medlemskap har varit i kraft en kortare tid än två år, ska också de faktorer som tviste- eller brottmålet baserar sig på ha uppstått under medlemskapets giltighetstid och
  • du har betalat medlemsavgifterna korrekt

  Försäkringen täcker

  • rättsliga tviste- och brottmål i anslutning till ditt anställnings- eller tjänsteför hållande
  • advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att du anlitar din jurist
  • motpartens rättegångskostnader som enligt dom ska betalas av dig

  Försäkringen täcker inte exempelvis

  • ärende, som gäller villkoren för avslutande av anställningsförhållande
  • ärenden i anslutning till konkurs eller utsökning
  • åtal som gäller uppsåtlig eller grov gärning
  • ärenden i anslutning till företagsverksamhet, delägarskap i företag eller medlemskap i ett företags förvaltningsorgan

  Försäkringsnummer: 312-0945888-T


  Försäkringsbelopp och självrisk

  Vid rättsskyddsskador uppgår ersättningen till maximalt 10 000 euro.

  Om föremålet för tvisten kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen högst det dubbla beloppet av det omtvistade beloppet.

  Din självrisk är 15 procent av de ersättningsgilla kostnaderna, dock minst 250 euro.

  Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse för innehållet i rättsskyddsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen anges i försäkringsvillkoren.

  Försäkringsvillkoren som gäller från 1.1.2022 och YTK Arbetslivs specialvillkor finns här.


  Gör så här

  Så här använder du den professionella rättsskyddsförsäkringen

  1. Ring eller skicka ett meddelande via OMA+ servicen >>

   Vi kontrollerar ditt medlemskaps giltighet och går igenom allmänna förutsättningar för att få ersättning.
  2. Välj önskat ombud (= jurist/advokat)

   Du kan själv välja ditt ombud. Som ombud kan fungera en advokat eller en jurist som har gällande rätt att fungera som rättegångsombud eller rättegångsbiträde inom försäkringens giltighetsområde. Du kan om du så vill söka ett lämpligt ombud genom advokatnätverket Opuslex som samarbetar med YTK Arbetsliv. Juristerna i nätverket känner till den försäkring som föreningen tillhandahåller och vet hur den gäller.
  3. Om du anlitar någon annan jurist än via nätverket Opuslex, be juristen läsa mer om villkoren för rättsskyddsförsäkringen och hur ersättning ansöks på arbetslivstjänsternas webbplats.
  4. Ansök om ersättning genom ombudet

   Ansök om ersättning genom att ringa LokalTapiolas ersättningstjänst eller genom att fylla i en skadeanmälan i den här länken >>

   Du kan sända den ifyllda skadeanmälan per e-post till [email protected]. Vi ber dig observera att e-postanslutningen inte är krypterad. Du kan även sända ansökan i nättjänsten som bilaga till ett meddelande. Du kan logga in i nättjänsten på adressen lahitapiola.fi/kirjautuminen.

   Bifoga åtminstone dessa uppgifter till ersättningsansökan:
   - kravet som framställts
   - när kravet har bestridits
   - vad det framställda kravet grundar sig på

   Om det är fråga om ett brottmål, bifoga även en kopia av stämningsansökan.

   Om ditt ersättningsärende sköts av ett ombud, bifoga även en fullmakt för ombudet från den här länken >>

   Sänd en fritt formulerad skadeanmälan till adressen:
   LokalTapiola
   Rättsskyddsersättningar
   02010 LOKALTAPIOLA               
   eller elektroniskt: [email protected]

   Det är skäl att bifoga kopior av de handlingar som är relevanta för skadan, såsom kravet som framställts, när kravet har bestridits och vad det framställda kravet grundar sig på. Dessa behövs för att handlägga skadeärendet.

   Efter det att skadeanmälan mottagits begär LokalTapiola vid behov en kompletterande redogörelse för att avgöra om skadan kan ersättas. Då alla uppgifter som behövs är tillgängliga, ger LokalTapiola ett skriftligt ersättningsbeslut, som sänds till dig. Ersättningsbeslutet ges skriftligen också till din chef, om fullmakt har använts.
  5. Vänta på ersättningsbeslutet

   ​​​​​​​När LokalTapiola har fått din skadeanmälan, meddelar vi skadenumret och kontaktar dig om vi behöver tilläggsuppgifter. LokalTapiola ger alltid ett skriftligt ersättningsbeslut i ett ärende.

  LokalTapiolas allmänna medlemsrådgivning vid rättsskyddsskador:

  Ersättningsrådgivning 09-453 2770 (på vardagar kl. 9–15)
  e-post: [email protected]  Våra medlemmars erfarenheter

  Du kanske också är intresserad av:

  Linkki kyselyyn