Olycksfallsförsäkring för fritid

I medlemskapet i YTK-Yhdistys ingår en olycksfallsförsäkring för fritid, som gäller överallt i världen. Försäkringen gäller i Finland stadigvarande bosatta medlemmar av YTK-Yhdistys, som har betalat sin medlemsavgift. Från 1.1.2018 är olycksfallsförsäkring för fritid en Gruppolycksfallsförsäkring som beviljats av Pohjola Försäkring.

Observera, att en olycksfallsförsäkring för fritid inte är en reseförsäkring, utan den ersätter endast kostnader till följd av ett olycksfall (inte t.ex. sjukdom under resa, avbeställd resa osv.). För en resa lönar det sig att teckna en separat reseförsäkring.

Försäkringen ersätter utan självrisk

 • ett plötsligt olycksfall, som drabbar den försäkrade oavsiktligt av en yttre orsak och som förorsakar den försäkrade en kroppsskada
 • vårdkostnader vid olycksfall högst upp till 8 000 euro (per olycksfall)
 • menersättning som engångsersättning högst upp till 30 000 euro
 • engångsersättning vid dödsfall 10 000 euro   

Försäkringen gäller inte

Vid tävlingsidrott och vid träning för sådan. Med tävlingsidrott avses tävlingar eller matcher som har arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, träningar i enlighet med ett träningsprogram samt andra träningar som är typiska för idrottsgrenen ifråga oberoende av tävlingsidrottens nivå eller den försäkrades ålder. Hobby- och seniorserier i ett idrottsförbund eller en idrottsförening anses inte vara tävlingsidrott.

Obs! I den olycksfallsförsäkring för fritid som föreningen tecknat för sina medlemmar ingår inte det dagpenningsskydd som nämns i punkt 5.2 i försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkor

Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse över innehållet i gruppolycksfallsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen kan du läsa i försäkringsvillkoren. 

De villkor som gäller från 1.1.2018 finns här.

Om det sker ett olycksfall

 1. I akuta fall kan du söka vård på närmaste vårdinrättning, som ger dig första hjälpen. I övriga fall rekommenderar vi dig att kontakta Pohjola Hälsomästare. Du hittar kontaktuppgifterna på webbplatsen för Pohjola Sjukhus. Du hittar också instruktioner i Pohjola Skadehjälpen.
 2. På Pohjola Sjukhus får du ersättningsbeslutet i anslutning till besöket, om du vid ersättningsdisken bevisar att du är medlem av YTK-Yhdistys. Medlemskapet kan du bevisa genom att med en smarttelefon logga in i OMA+ och därifrån visa upp YTK-Yhdistys medlemsintyg.
 3. Om du behöver en betalningsförbindelse för dyrare undersökning eller vård, hänvisas du till Pohjola Sjukhus eller en annan läkare som Pohjola Försäkring samarbetar med. Om det för behandlingen av olycksfallsskadan föreslås vårdåtgärder eller undersökningar som kostar över 1 500 euro, lönar det sig att på förhand med Pohjola Försäkring kontrollera att de ersätts.

Ansökan om ersättning efter vården

Om ersättningsärendet inte har inletts vid Pohjola Sjukhus ersättningsdisk, kan du ansöka om ersättning efter vården.

 1. Ansök om ersättning enligt sjukförsäkringslagen från FPA innan du ansöker om ersättning från OP.
  Också för sjuktransportens del ska ersättning sökas från FPA (t.ex. resor till undersökningar och vård med egen bil eller taxi).
 2. Gör en skadeanmälan på Pohjola Skadehjelpen. Du kan logga in på webbplats med alla finländska bankers nätkoder. Välj punkten Försäkringar, Anmäl en skada.
 3. På fliken Skadeanmälan vid Personuppgifter i punkten Tilläggsuppgifter, välj att du söker ersättning ur en organisations, ett förbunds, en idrottsförenings eller annat samfunds försäkring. Uppge i namnfältet YTK-Yhdistys och försäkringsnumret (logga in i OMA+ ). Försäkringsbolaget kontrollerar medlemskapets giltighet hos YTK-Yhdistys.
 4. Spara alla verifikat i anslutning till skadan i ett halvår.
  De bilagor som behövs preciseras, då skadeanmälan har gjorts i ersättningstjänsten. Försäkringsbolaget meddelar, om det behöver verifikat i anslutning till skadan.

Olycksfall som inträffar utomlands

Vid allvarliga olycksfallsskador som inträffar utomlands ska du kontakta ditt reseförsäkringsbolags larmtjänst. Om du ansöker om ersättning ur föreningens olycksfallsförsäkring för fritid, betala kostnaderna själv och ansök om ersättning enligt anvisningarna ovan.

Ur gruppolycksfallsförsäkringen ersätts inte avbruten resa, hemtransport, förlorade resdagar, utfärder eller tjänster.

Ytterligare information

Mer information om kostnader som ersätts ur Pohjola Försäkrings Gruppolycksfallsförsäkring och om begränsningar i ersättningar får du i försäkringsvillkoren eller genom servicenumret 010 253 0022 mån-fre. kl. 8-18

Anvisningar ser du på skadehjalpen.pohjola.fi


Linkki kyselyyn