Ansvarsförsäkring (tills 31.12.2021)

Ansvarsförsäkring i händelse av skadeståndsskyldighet som uppkommer i ditt yrke, din befattning eller tjänst. Försäkringen är tillgänglig när du har varit medlem i YTK-föreningen i minst sex månader då försäkringsfallet inträffar.

Denna försäkring gäller skador som uppkommit senast den 31.12.2021.

Från och med 1.1.2022 är YTK-Föreningens medlemmar försäkrade av LähiTapiolas ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritid


Kortfattat

Försäkringen täcker person- eller sakskador som du förorsakat en annan person, och

  • för vilka du enligt gällande rätt har ersättningsansvar för och
  • då den skada dom förorsakats har konstaterats under försäkringsperioden.

OBS! Då du arbetar i någons annans tjänst, är din arbetsgivare i första hand ersättningsskyldig till den skadelidande. Då ersätter försäkringen endast det belopp, som du är tvungen att ersätta din arbetsgivare.

Om en skada som ersätts ur försäkringen blir föremål för domstolsprövning, täcker försäkringen dessutom juristarvoden och rättegångskostnader som du förorsakas i ärendet.

Försäkringen omfattar inte

  • sådana ekonomiska skador som inte har något samband med en person- eller sakskada
  • skador, där du är ansvarig i egenskap av arbetsgivare
  • skador på egendom som du innehar, lånar eller som du på annat sätt utnyttjar, förvarar eller på annat sätt är hos dig under behandling eller skötsel
  • skador, där du är ansvarig enbart utifrån ett avtal eller någon annan förbindelse.

[edit]

Försäkringsbelopp och självrisk

Maximibeloppet för ersättning vid ansvarsskador är 85 000 euro och din självriskandel är 400 euro.

Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse över innehållet i ansvarsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2019 och finns här.

Att göra en ansökan om ersättning

Du kan sända en fritt formulerad skadeanmälan med e-post till adressen:

[email protected]

Nämn i din anmälan försäkringsbeteckningen nedan och försäkringstagarens kontaktinformation:

Försäkringsbeteckning: logga in i OMA+
Namn: YTK-Yhdistys Ry
FO-nummer: 2010274-1
Utdelningsadress: Industrigatan 4
Postnummer: 32200
Postkontor: Loimaa
E-postadress: [email protected]
Telefonnummer GSM: 02 760 7630

Det lönar sig att till meddelandet foga kopior av handlingar i anslutning till skadan, exempelvis reklamation eller skadeståndsyrkande som du mottagit, eventuella inspektionsberättelser och expertutlåtanden samt korrespondens mellan parterna. Dessa redogörelser behövs vid handläggningen av skadeärendet.

Efter det att anmälan mottagits begär Pohjola Försäkring vid behov om en kompletterande redogörelse för att avgöra om skadan är ersättningsgill. Då alla uppgifter som behövs är tillgängliga, ger Pohjola Försäkring dig i ärendet ett skriftligt ersättningsbeslut, som sänds till både dig och ditt ombud.

Pohjola Försäkrings allmänna medlemsrådgivning vid ansvarsskador:
Ersättningsrådgivning 010 253 0509.

Linkki kyselyyn