PROFESSIONELL ANSVARSFÖRSÄKRING

Som komplett medlem i YTK har du ansvarsförsäkring i händelse av skadeståndsskyldighet som uppkommer i ditt yrke, din befattning eller tjänst. Försäkringen är tillgänglig när du har varit komplett medlem i minst sex månader då ett försäkringsfall inträffar.

Från och med 1.1.2022 är ansvarsförsäkring  beviljad av LokalTapiola.

Kortfattat

Försäkringen täcker person- eller sakskador som du förorsakat en annan person, och

 • för vilka du enligt gällande rätt har ersättningsansvar och
 • då den skada som förorsakats har konstaterats under försäkringsperioden.

Obs! Då du arbetar i någon annans tjänst, är din arbetsgivare alltid i första hand ersättningsskyldig till den skadelidande. Då ersätter försäkringen endast det belopp som du är tvungen att ersätta din arbetsgivare.

Om en skada som ersätts ur försäkringen blir föremål för domstolsprövning, täcker försäkringen dessutom juristarvoden och rättegångskostnader som du förorsakas i ärendet.

Försäkringen omfattar inte

 • sådana ekonomiska skador som inte har något samband med en person- eller sakskada
 • skador, där du är ansvarig i egenskap av arbetsgivare
 • skador på egendom som du innehar, lånar eller som du på annat sätt utnyttjar, förvarar eller på annat sätt är hos dig under behandling eller skötsel
 • skador, där du är ansvarig enbart utifrån ett avtal eller någon annan förbindelse.

Denna försäkring gäller skador som uppkommit efter 1.1.2022. Se instruktioner för skador som uppkommit före 31.12.2021 här.

Försäkringsbelopp och självrisk

Maximibeloppet för ersättning vid ansvarsskador är 85 000 euro och din självriskandel är 400 euro.

Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse för innehållet i ansvarsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen anges i försäkringsvillkoren.

Du ser försäkringsvillkoren som trädde i kraft 1.1.2022 här.

Så här ska du göra:

 1. Kolla up i OMA+ att din medlemsavgift för det kompletta medlemskapet har betalats.
 2. Du kan sända en fritt formulerad skadeanmälan per e-post till adressen:[email protected]

Nämn i din anmälan försäkringstagarens kontaktinformation:

Namn: YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen r.f.)
FO-nummer: 2010274-1
E-postadress: [email protected]
Telefonnummer: 02 760 7630

I skadeanmälan ber vi dig dessutom redogöra för åtminstone följande:

 • Vad är det som har hänt, och när
 • Vem har kommit med anspråk och vad gäller det samt kontaktinformation om den som yrkar på ersättning
 • Vilken är din roll i orsakandet av skadan
 • Hur kunde skadan ha avvärjts
 • Skadebelopp, om det är känt
 • Vid behov bilder från skadeplatsen eller av den skada som orsakats

Efter det att skadeanmälan mottagits begär LokalTapiola vid behov en kompletterande redogörelse för att avgöra om skadan kan ersättas. Då alla uppgifter som behövs är tillgängliga, ger LokalTapiola dig ett skriftligt ersättningsbeslut i ärendet. Ersättningsbeslutet ges även till den skadelidande parten.

LokalTapiolas allmänna medlemsrådgivning vid ansvarsskador:

Ersättningsrådgivning 09-453 4150, e-post: [email protected]  


Du kanske också är intresserad av:

Linkki kyselyyn