Dataskyddsbeskrivning - YTK Arbetsliv rf

Våra medlemmars integritet är mycket viktig för oss. Vi förbinder oss att skydda våra medlemmars integritet samt följa lagstiftningen som gäller behandling av personuppgifter och dataskydd. Vi ser också till att vi alltid behandlar våra medlemmars personuppgifter på ett säkert sätt.

Vi behöver dina personuppgifter för att hjälpa dig så bra som möjligt vid arbetslivets vändningar. Nedan kan du läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka samarbetspartner vi arbetar med och hur du kan begära åtkomst till uppgifter som gäller dig. Dessutom redogör vi nedan närmare för hur vi har förbundit oss att skydda din integritet i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Vanliga frågor och svar:

 • YTK Arbetsliv har som mål att förbättra medlemmarnas allmänna och gemensamma yrkesmässiga, sociala och rättsliga förmåner.

  Som regel samlar vi in personuppgifter endast från YTK Arbetslivs medlemmar själva och endast för de ändamål som nämns ovan och endast i den utsträckning som nödvändigt.

 • Varje registrerad har rätt att:

  • kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne i registret

  • kräva att en möjlig felaktig uppgift korrigeras eller att en bristfällig uppgift kompletteras

  • begära att personuppgifter som gäller honom eller henne raderas

  • begära att behandlingen av uppgifter begränsas med vissa undantag

  • överföra uppgifter som lämnats från ett system till ett annat

  • anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

  YTK Arbetslivs medlem kan enkelt kontrollera sina uppgifter i medlemmarnas elektroniska OMA+ tjänst. I tjänsten kan medlemmen uppdatera sin kontaktinformation.

  I fråga om övrig behandling av personuppgifter kan en begäran skickas per e-post till adressen [email protected]. Från denna adress skickas sedan möjliga ytterligare anvisningar. Vi svarar på begäran så snart som möjligt, senast inom en månad. Om vi behöver tilläggstid kontaktar vid dig inom en månad. I regel kan uppgifterna granskas avgiftsfritt en gång per år.

 • YTK Arbetsliv samlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och behövs med tanke på behandlingsändamålet. Uppgifter samlas eller förvaras inte i stora mängder och inte heller under en längre tid än vad som är nödvändigt för det aktuella ändamålet.

  Datasystemen där uppgifterna lagras är tekniskt skyddade och finns i ett låst och väl övervakat utrymme. Datanätet har skyddats med en brandvägg och andra tekniska åtgärder.

  Förvaringstiderna för uppgifterna definieras utifrån de gällande lagarna samt med beaktande av behandlingens syfte och behandlingsbehovet.

Dataskyddsbeskrivning för YTK Arbetsliv rf:s medlemsregister 

 • YTK Arbetsliv rf (f.d. YTK-Föreningen rf.)  
  Postadress: Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa
  [email protected] 
  https://ytk-yhdistys.fi/

 • YTK Arbetsliv rf. 
  Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa 
  [email protected] 
  tfn 02 760 76400 

 • YTK Arbetslivs medlemsregister 

 • Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 punkter c) och f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att upprätthålla YTK Arbetslivs medlemsregister och för att tillhandahålla medlemsförmåner.

  I princip grundar sig behandlingen av personuppgifter på YTK Arbetslivs lagstadgade skyldighet att upprätthålla ett medlemsregister och tillhandahålla medlemsförmåner. YTK Arbetsliv kan också behandla dina personuppgifter på grundval av andra lagstadgade skyldigheter, till exempel lagring i enlighet med bokföringslagen. YTK Arbetsliv har legitima intressen i sin verksamhet, såsom vidareutveckling av verksamheten, kvalitetskontroll och undersökning av eventuellt missbruk, och dina personuppgifter kan också behandlas på dessa grunder. 

  Syftet med registret är att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter hanteras i tid under medlemskapet, underhåll och utveckling av registret, marknadsföring, direktmarknadsföring och även hantering av dokumentation om avslutade medlemskap i personuppgiftssystemet. 

 • Vi behandlar i regel våra medlemmars personuppgifter. Utöver detta behandlar vi uppgifter om personer som har varit medlemmar, ansökt om att få bli medlemmar, kontaktat YTK Arbetsliv i övriga ärenden eller besökt YTK Arbetslivs webbsidor. Dessutom kan vi samla uppgifter om personer som i anslutning till sitt medlemskap är delaktiga, har någon skyldighet eller har någon annan anknytning till YTK Arbetsliv.

 • a) Personuppgifter 

  • Efternamn, förnamn, tilltalsnamn 
  • Personbeteckning 

  • Postspråk 

  • Modersmål 

  • Postadress, postnummer 

  • Landskod 

  • Telefonnummer 

  • E-postadress 

  • Kön 

  b) Medlemsuppgifter 

  • Start- och slutdatum för medlemskap 

  • Orsaken till utträde 

  • Medlemsnummer 

  • Medlemsavgiftsinformation 
  • Uppgifter om fullmakt för e-faktura 

  • Uppgifter om medlemmarnas samtal: Den som ringt identifieras med stöd av telefonnumret då det är fråga om en medlem i YTK Arbetsliv. I registret samlas information om medlemmarnas telefonsamtal i form av tidpunkt för samtalet, samtalets längd och koden för den handläggare som tog hand om samtalet. Medlemmarnas samtal lagras. YTK Arbetsliv spelar in kundtjänstsamtal för att trygga samtalsparternas rättigheter med anknytning till ärendet. Dessa inspelningar kan också användas för att utveckla kundservicens kvalitet. Inspelningen sker på ett informationssäkert sätt och används inte för andra ändamål och utlämnas inte till utomstående.

  c) Uppgifter för cookies i webbtjänsten

  • användarens IP-adress

  • klockslag för besöket

  • besökta sidor

  • använd webbläsartyp

  • webbadress från vilken användaren har kommit till YTK Arbetslivs webbsidor

  • server från vilken användaren har kommit till YTK Arbetslivs webbsidor.

  d) Uppgifter om kundupplevelse

  • Kundupplevelsen övervakas genom Zeffs feedbackundersökning, som samlar in en persons medlemsnummer om feedbacken skickas via OMA+ eller en persons telefonnummer om feedbackundersökningen skickas genom ett samtal till kundtjänsten. Ett fritt formulerat svar som skrivits i det öppna fältet i frågeformuläret sparas. Svaren och den insamlade informationen används för att förbättra kvaliteten på tjänsten. Responsen kan kopplas till den medlem som skickat responsen, så responsen är inte anonymiserad.
 • I regel erhålls personuppgifterna från anslutningsblanketten som medlemmen själv skickade till YTK Arbetsliv. Dessutom i samband med att YTK Arbetsliv uppdaterar sina medlemmars kontaktuppgifter erhålls också information från Befolkningsdatasystemet och posten. För de gemensamma medlemmarna i YTK Arbetsliv och YTK arbetslöshetskassan kommer medlems- och kontaktuppgifterna att behandlas och tas emot på grundval av parternas samtycke för att tillhandahålla avtalsenliga medlemskapsförmåner till medlemmarna.

 • Vid YTK Arbetsliv bestäms personalens rätt att behandla medlemmars personuppgifter utifrån en användarbehörighet baserad på den anställdas arbetsuppgifter. Även utomstående tjänsteleverantörer som befullmäktigats av YTK Arbetsliv kan behandla personuppgifter i begränsad utsträckning. De behandlar uppgifterna för YTK Arbetslivs del och räkning. Behandlingen omfattas av ett avtal som är bindande för parterna och där kraven som gäller dataskydd och sekretesskyldighet beaktas. Äganderätten till uppgifterna överförs inte från YTK Arbetsliv till en tredje part och en tredje part har inte heller rätt att använda uppgifterna i större omfattning än vad som krävs för uppdraget. Vi kan dessutom lämna ut medlemmars personuppgifter till myndigheter med stöd av 13 kap. i lagen om utkomststöd. Utlämnande grundar sig på lagen eller skyldigheterna som gäller dataskydd.

  YTK Arbetsliv kan lämna ut dina personuppgifter på order av domstol eller motsvarande.

  I fråga om YTK arbetslöshetskassans och YTK Arbetslivs gemensamma medlemmar behandlas och mottas medlems- och kontaktuppgifter mellan parterna med stöd av medlemmens samtycke.

 • I regel utlämnas uppgifter inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I vissa situationer kan YTK Arbetsliv i samband med tillhandahållandet av tjänster använda resurser och servrar som finns på olika hål i världen. YTK Arbetsliv kan således överföra dina personuppgifter utanför det land där tjänsterna används och möjligen också till länder utanför EU och EES-området, vars lagstiftning inte erbjuder något särskilt skydd för personuppgifter eller vars dataskyddslagstiftning är mycket annorlunda. I dessa fall säkerställer YTK Arbetsliv att det finns en rättslig grund för överföringen av uppgifter och att användarens personuppgifter skyddas i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, till exempel genom att (vid behov) använda standardavtal godkända av de vederbörliga myndigheterna samt förutsätta att vederbörliga tekniska och praktiska dataskyddsåtgärder vidtas.

 • YTK Arbetsliv behandlar dina personuppgifter i detta register så länge YTK Arbetsliv har en sådan giltig grund för behandling av uppgifter som beskrivs i punkt 4 i denna dataskyddsbeskrivning samt under en skälig tid därefter.

 • YTK Arbetsliv samlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och behövs med tanke på behandlingsändamålet. Uppgifter samlas eller förvaras inte i stora mängder och inte heller längre än vad som är nödvändigt för det aktuella ändamålet.

  Datautrustningen med vilken personuppgifterna behandlas samt underhåll och förstöring på ett säkert sätt garanterar att tredje parter inte olovligen får tillgång till personuppgifter. ADB-utrustningen och datanätet har skyddats fysiskt och de finns i ett låst och övervakat utrymme. Datanätet har skyddats med en brandvägg och andra tekniska åtgärder.

  Endast personer som fått fullmakt av den personuppgiftsansvarige har tillgång till registret. Åtkomsten till uppgifter, program och system har genom tekniska metoder (användarnamn, lösenord) begränsats endast till personer som sköter arbetslöshetskassans uppgifter. Tillträde till lokaler där sekretessbelagda uppgifter behandlas eller arkiveras beviljas endast personer som behöver ha tillträde till lokalerna för att kunna sköta sina uppgifter. Produktionslokalernas ytterdörrar skyddas av ett övervakningssystem. Övervakningen av anställda sker med hjälp av ett passerkontrollsystem. Registeranvändarna omfattas av tystnadsplikt och får således inte vidarebefordra uppgifter de behandlar.

 • YTK ArbetslivSom registrerad har du åtskilliga möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter. Vi svarar på begäran så snart som möjligt, senast inom en månad. Om vi behöver tilläggstid kontaktar vi dig inom en månad. I frågor som gäller utövandet av dina rättigheter ber vi dig kontakta den kontaktperson som nämns i punkt 1 i denna beskrivning.

  Du har följande rättigheter:

  a) Rätt att få åtkomst till de personuppgifter som insamlats om dig

  Varje YTK Arbetsliv-medlem kan enkelt granska sina uppgifter i YTK Arbetslivs e-tjänst OMA+. I OMA+ kan man dessutom uppdatera kontaktuppgifter och skicka skyddade meddelanden till YTK.

  I fråga om övrig behandling av personuppgifter kan en begäran skickas per e-post till adressen [email protected]. Från denna adress skickas sedan möjliga ytterligare anvisningar. I begäran om granskning ska du detaljerat redogöra för vilka uppgifter du vill granska och för vilken tid. En begäran om granskning kan i regel göras avgiftsfritt en gång per år.

  b) Rätt att begära rättelse av personuppgifter som samlats in om dig

  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du skicka en begäran om rättelse till oss. Vi rekommenderar att du lämnar in begäran via tjänsten OMA+.

  c) Rätt att begära radering av personuppgifter som samlats in om dig

  Vi är skyldiga att på din begäran radera personuppgifter från vårt register om någon av följande grunder uppfylls och inget annat föranleds av lagstiftningen eller myndighetsföreskrifterna i fråga om skyldigheten att förvara uppgifter:

  • personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål för vilka de behandlades,

  • du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan laglig grund för behandlingen,

  • du motsätter dig behandlingen på grund av din speciella personliga situation och det finns ingen motiverad orsak för behandlingen,

  • behandlingen av uppgifterna strider mot lagen,

  YTK Arbetsliv kan med stöd av ett berättigat intresse eller lagstiftningen ha rätt att behandla dina personuppgifter också en tid efter att ditt medlemskap har upphört att gälla.

  d) Rätt att begära begränsad behandling av personuppgifter som samlats in om dig.

  Du kan begära att YTK Arbetsliv begränsar behandlingen av dina personuppgifter om: 

  • du bestrider de registrerade uppgifternas riktighet eller lagligheten av behandlingen av uppgifterna, eller om du har invänt mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med dina rättigheter kan du begära oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att bara lagra dem. I det här fallet kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas till lagring av uppgifterna endast tills det att uppgifternas riktighet har verifierats eller det har varit möjligt att kontrollera om våra legitima intressen har företräde framför dina intressen. 

  e) Rätt att överföra uppgifter du lämnat från ett system till ett annat

  Du har rätt att få personuppgifter som du lämnat till YTK Arbetsliv i strukturerad, allmänt användbar och maskinläsbar form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  f) Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

  Om en eventuell meningsskiljaktighet med anknytning till behandlingen av dina personuppgifter inte kan lösas i samförstånd mellan dig och YTK Arbetsliv, har du rätt att föra ärendet till dataombudsmannens byrå för avgörande.

 • Ditt tillstånd gäller följande domäner:

  ytk-yhdistys.fi

  Cookie-anmälan uppdaterad senast 21.12.2020

  Vi använder kakor

  En kaka (cookie) är en identifikationsfil, som tjänsten skickar till din dator. Med hjälp av den hanteras servicetransaktionen. YTK Arbetsliv använder kakor för att förbättra användarupplevelsen och tjänstens allmänna nivå samt för att analysera användningen av sin www-webbplats ur marknadsföringens och kvalitetskontrollens synvinkel sett.

  Kakorna skadar inte din anläggning, och ej heller kan skadeprogram spridas med hjälp av dem. Genom att godkänna alla kakor förvissar du dig om att du får bästa möjliga användningsupplevelse på vår webbplats.

  Hurdana kakor använder vi?

  Nödvändiga cookies

  Vår webbplats behöver dessa automatiskt aktiverade kakor för att den ska kunna erbjuda en bra och trygg användarupplevelse. De nödvändiga kakorna gör det möjligt att basfunktionerna som chat -tjänsten och de de informativa fönstren fungerar, liksom att fråga om samtycke för kakor. Dessa kakor ska alltid vara i bruk, eftersom de är nödvändiga för att webbplatsen ytk-yhdistys.fi ska kunna fungera som den ska.

  Funktionella cookies

  Med hjälp av funktionskakorna kan vi ta i bruk nyttiga funktioner för att förbättra användarupplevelsen, exempelvis för att minnas dina val av språk.

  Statistiska cookies

  De statistiska kakorna har i uppgift att för oss producera eller tillhandahålla information, utifrån vilken vi kan förbättra webbplatsens användbarhet  och klientupplevelsen. De här kakorna berättar för oss, hur mycket våra tjänster utnyttjas, hurdan deras användning är och på vilka saker vi ska fästa uppmärksamhet när de utvecklas.

  Till exempel används statistiska cookies av Google Analytics -tjänsten, som vi har i bruk. Vi undersöker alltid sammanställningar av informationen, och vi sparar inte heller personlig information om användningen av webbplatsen.

  Marknadsföringskakor

  Marknadsföringskakorna hjälper oss och våra pålitliga samarbetspartner att lägga in inriktad reklam på webbplatserna för de företag som deltar i samarbetet för marknadsföringen. De här kakorna har för det mesta lagts in av leverantörerna för reklammiljön (såsom Facebook, Google och AdForm).

  Med hjälp av marknadsföringskakorna kan vi berika den information som ska utnyttjas inom inriktningen av marknadsföringen med information, som delas med tredje part och för att på basis därav inrikta reklamen allt efter vad som intresserar dig. Då den inriktade reklamen utarbetas, använder vi exempelvis reklam- och uppföljningstjänster av Google och Facebook.

  Hur behärska användningen av kakor

  Vi sparar inte ditt val av kakor på vår webbplats, utan ditt samtycke sparas i din webbläsare. Ditt val av kakor är i kraft 12 månader, om du inte ändrar ditt val. Du kan när som helst genom att återgå till inställningarna för kakorna, ändra samtycket som du tidigare lämnat. Du kan vara tvungen att uppdatera din webbplats, för att de nya inställningarna ska träda i kraft.

  De flesta webbläsare tillåter att kakorna hanteras med hjälp av webbläsarens inställningar. Du kan, om så önskas, ändra inställningarna hos din webbläsare också på så sätt att du får information om hur kakor använts vid varje enskild tidpunkt. Om alla kakor är spärrade, kan YTK Arbetslivs nättjänst sluta fungera, antingen helt och hållet eller delvis.

  På cookies av tredje part som finns på vår webbplats tillämpas dataskyddspolicy för den tredje parten i fråga. I deras dataskyddspolicy får du mera information om, för vilka andra syften den tredje parten använder informationen.

  Webbsidornas och datakommunikationens tekniska loggar

  Det samlas in tekniska loggar över dataförbindelserna och användningen av YTK Arbetslivs webbplats. Dessa behövs för att kunna tillhandahålla onlinetjänsten och säkerställa datasäkerheten. Loggarna innehåller information, som kan länkas till en person, till exempel en IP-adress och en tidsstämpel. Dessa loggar används endast för att kunna tillhandahålla tjänsten i kommunikationsnätverket, för att utreda felsituationer och för att säkerställa datasäkerheten.

  Behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av onlinetjänsten och säkerställande av datasäkerheten är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna för YTK arbetslöshetskassan.

  YTK och YTK Arbetslivs onlinetjänster tillhandahålls av Pilvia. Pilvias avtalspartner, Cloudflare Inc., kan använda en del av besöksloggarna för att utveckla sin tjänst och överföra dem till Förenta staterna för behandling för detta ändamål. Överföringen av personuppgifter till Förenta staterna grundar sig på de avtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen och den riskbedömning som YTK har genomfört.

 • På detta personregister och behandlingen av personuppgifter som ingår i registret tillämpas Finlands lagstiftning samt EU-lagstiftning som är direkt tillämplig i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning.

 • Vi förstår dataskyddets betydelse för våra medlemmar och för dem som besöker vår webbplats, och vi strävar efter att även till dessa delar hålla oss i framkant vad gäller utvecklingen. YTK Arbetsliv kan göra ändringar i denna dataskydds- och registerbeskrivning. Ändringarna publiceras på denna sida.

Linkki kyselyyn