Lönefordran

Om arbetstagaren anser att han eller hon inte har fått alla de tillgodohavanden som tillkommer honom eller henne, ska arbetstagaren först begära av sin arbetsgivare en rättelse av lönebetalningen. Som hjälp kan begagnas blanketterna nedan. Om arbetsgivaren är försatt i konkurs eller annars insolvent, kan arbetstagaren söka sina löner från lönegarantin.

 • Enligt arbetsavtalslagen ska lönen betalas ut den sista dagen av lönebetalningsperioden, om inte annat avtalas ( 2 kap. 13 §).

  Om arbetstagaren anser att han eller hon inte har fått alla de löner som sig bör, ska arbetstagaren begära att  arbetsgivaren rättar lönebetalningen. Som hjälp kan man medan anställningsförhållandet varar, använda en blankett för anmälan om lönefordran.

 • När anställningsförhållande upphör, avslutas även lönebetalningsperioden (2 kap. 14 §).  När betalningen av fordran på grund av anställningsförhållandet dröjer, har arbetstagaren utöver rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (4 §), rätt till full lön för väntedagarna, dock högst för sex kalenderdagar.

  Om arbetstagaren anser att han eller hon inte har fått alla de löner som sig bör, ska arbetstagaren begära att arbetsgivaren rättar lönebetalningen. Som hjälp kan man medan anställningsförhållandet varar, använda en blankett för anmälan om lönefordran.

 • Ifall arbetsgivaren inte betalar lönefordran, kan arbetstagaren söka sina fordringar genom att väcka talan hos tingsrätten. Talan ska anhängiggöras av arbetstagaren själv. I det här skedet lönar det sig att kontakta en advokatbyrå eller den egna kommunens rättshjälpsbyrå.

  Om arbetsgivaren är insolvent, ska arbetstagaren kontakta arbets- och näringsbyrån på sin hemort för att göra en ansökan om lönegaranti. Ansökan om lönegaranti ska lämnas in inom tre månader från att fordran förfallit. För mer information se punkten Lönegaranti.

 • En arbetstagares lönefordran preskriberas fem år från förfallodagen, om inte preskriptionen avbryts före det. (13 kap. 9 §) Preskriptionstiden är den samma också för övriga fordringar som avses i arbetsavtalslagen. Grundlönen preskriberas inom fem år. Övertidsersättningarna preskriberas vid utgången av det andra kalenderåret som följer på utförandet av övertidsarbetet och semesterlönen vid utgången av det andra kalenderåret som följer på semestern.

  Preskriptionstiden för personskada som orsakats av en arbetsgivare är dock tio år.

  När ett anställningsförhållande har upphört, förfaller rätten till en lönefordran, om talan inte väcks inom två år från det att anställningsförhållandet upphörde. Om de bestämmelser i ett kollektivavtal som ligger till grund för  arbetstagarens fordran dock uppenbart måste anses ge rum för tolkning, preskriberas fordran dock inom fem år från förfallodagen.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn